خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت امور حقوقی و قراردادها    
مدیر امور حقوقی و قراردادها
حسینی الموسوی - سید مجتبی       
2294
رئیس اداره امور قراردادها
اسماعیلی نژاد - پیمان       
2826
کارشناس امور حقوقی و قراردادها
خدیو - محمود       
2225