خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 211-280 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
 مدیر مرکز رشد و نوآوریجلالصبا2676
 آزمایشگاه فرآوری مواد غذاییلیلاصالحی4023
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
 پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
 سامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)کبریشکوری نیا2392
 سامانه های مرکز انفورماتیک / پورتال دانشگاه زنجانکبریشکوری نیا2392
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمهشکوری2553
 بسیج کارکنان دانشگاه / مسئول بسیج کارکنانمرتضیشکوری4237
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکحمیدهشکرائی2769
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
 دفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
 سامانه های معاونت دانشجویی / مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روانپریوششهبازی2311
 كارگاه نقشه برداري جوادشهبازی2501
 مرکز مشاوره دانشجوئی / مدیر مرکز مشاورهپریوششهبازی2311
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد خواهرانساراشهامی2608
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / رئیس امور فناوری و ارتباط با جامعه ایمانشهابی2421
 آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهعلیشمس2348
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی)زهراشفیعی4554
 دفترگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانیزهرا شفیعی4554
 تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه سهیلاشعبانی2391
 مدیر گروه شیمیحسنشایانی جم4093
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشصفوراشاکری2768
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول خدماتاصغرشامی2305
 شورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده کشاورزی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیمحمدرضاشامی2743
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمریمشاطریان4735
 کارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
 سامانه های معاونت دانشجویی / پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https://refah.swf.ir)عمرانسیفی فلاح2283
 اداره رفاه دانشجویی / رئيس اداره رفاه دانشجوییعمرانسیفی فلاح2283
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / کارشناس عمرانداوودسیفی راد2752
 پشتیبانی ای میل مریمسیفائی2685
 سامانه های مرکز انفورماتیک / پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)مریمسیفائی2685
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهمیر سعیدسید دراجی2355
 آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
 آزمایشگاه میکروبیولوژیکاملیا سیامکی2387
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (معماری-مکانیک)زهراسیاری2506
 مدیر گروه علوم ورزشیعلیسیاح4314
 روابط عمومی / مدیر روابط عمومیعلی سپهری2440
 امانتمهدی سلیمی 2279
 آزمایشگاه اندازه گيري و مدار-فرکانس بالا-کنترل خطیعلی اکبرسلیمی2764
 مدیر گروهامیرسلیمی4354
 معاون مدیر آموزشحسنسلیمانی فرد2740
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس انجمن های علمی و دانشجوییاصغرسلیمانی2845
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس صدور کارتمحمدسلیمانی2620
 کارشناس مسئول تشکیلات و بهبود روش ها (تشکیلات و بهبود روشها-هیئت امنا-آموزش ضمن خدمت)نسرینسلمانیان2744
 سامانه های مدیریت برنامه بودجه / سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)نسرینسلمانیان2744
 دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان / دبیرخانهنسرینسلمانیان2744
 معاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهاعظمسلطانی2573
 معاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهاعظم سلطانی2573
 مدیریت امور پژوهشی / پایان نامه ها و حق التحقیق دانشجویانفاطمهسلطانی2615
 روابط عمومی / کارشناس روابط عمومیعلیسلامی4221
 مدیریت امور دانشجویی / معاون مدیر دانشجوییعباسسلامت2213
 دفتر انجمن حامیانعباسسلامت2403
 آزمایشگاه اصول تغذیهحسین سعیدمحمدی2345
 آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دامحسین سعیدمحمدی2345
 معاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهعادلسعادتی2461
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / مسئول امور عمومی ساختمان علوم اجتماعیمسعود سعادتی4094
 دفتر گروهصادقسعادتی2373
 کارگاه فتوگرامتریصادقسعادتی2224
 معاونت دانشجویی / حسابداریلیلاسرداری2427
 آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهیفاطمهسرافراز نیکو2265
 آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی فاطمهسرافراز نیکو2209
 آزمایشگاه قارچ شناسیفاطمهسرافراز نیکو2209
 آزمایشگاه نماتد شناسیفاطمهسرافراز نیکو0
 مدیریت اداری و پشتیبانی / مسئول دفتر اداری و پشتیبانیمنیرسراجی وطن2755
 خوابگاه برادران - روغنی زنجانی20 به بعدساعات پاسخگویی4587
 خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی20 به بعدساعات پاسخگویی4586
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / مسئول فضای سبزسیامکزینل خانی2731