خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 211-280 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس نشریات دانشجوییفاطمهعبدی2471
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه شیمیشرارهعلم بیگی2477
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه شیمیشراره علم بیگی2477
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاه برادرانرجبقرجه لو2478
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکمحمودمرادی2481
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / کارشناس حراستامیر میرزایی2483
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / نگهباني ساختمان عمران2484
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / اتاق بسیج2486
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميذکرعلیمرادی2487
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / سايت تخصصي - گروه كامپيوترباب الهمحمدی2489
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر فنی و حرفه ای2490
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان مکانیک2491
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزديجيتال - گروه برقسیامکانصاری2494
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مدیر امور اداریحسینمحمدی2498
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی - گروه عمرانحسینمحمدی2498
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / كارگاه نقشه برداري - گروه نقشه برداريجوادشهبازی2501
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (نقشه برداری-عمران)جوادآخوندی2505
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (معماری-مکانیک)زهراسیاری2506
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / کارشناسمریممرسلی2507
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / انتشارات2510
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / اتاق پروژه برق - گروه برقروح الهبیات2511
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آز آنالوگ - گروه برقسعیدحاجی میری2513
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد2514
دانشکده علومامور اداری دانشکده / مدیر اداریحسینرستمی2516
دانشکده علومامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميحسینرستمی2516
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه زمین شناسیرقیهمسکار2517
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه علوم محیط زیسترقیهمسکار2517
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه های زمین شناسی و محیط زیسترقیهمسکار2517
بسیج اساتیدبسیج اساتید دانشگاه / مسئول بسیج اساتید  2531
معاونت آموزشيگروه استعداد های درخشان / کارشناسمحمدعلیمحمدی2533
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 22535
معاونت اداری مالیصندوق معین / مدیر عاملرضاقزلباش2535
صندوق وام کارکنان (معين)دفتر صندوقرضاقزلباش2535
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشسعیدهبهراملوئیان2536
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم (https://lms.znu.ac.ir)علومآموزش دانشکده2536
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه فیزیکعلیبیات2539
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهآرشمظفری2541
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه زیست شناسیمریم عباسی2543
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه زیست شناسیمریمعباسی2543
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسسهیلامزین2546
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد برادرانمجیدبیات2547
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان عمران2549
معاونت اداری مالیاداره طرحهای عمرانی / رئیس اداره طرحهای عمرانیرضاتاران2550
مدیریت طرحهای عمرانیرئیس اداره طرح های عمرانیرضاتاران2550
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمهشکوری2553
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / آژانس دانشگاه--2555
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس امور فرهنگیمشهودقاسمی2557
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / مسئول کارپردازی کلفرهادمکملی2558
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه برادران2559
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسفرهادمردانه2561
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / آبدارخانهعلینجفی2569
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهاعظمسلطانی2573
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهسعیدذوالقدر2573
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی NMRحسین فرزانه بناب2578
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه آمارفاطمه کریمی2584
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه آمارفاطمهکریمی2584
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 5سکینهمحمدی2586
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / مدیر همکاریهای علمی بین المللیمهدینصیری2593
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مدیر امور پژوهشیجعفرغضنفریان2594
ستاد هفته پژوهشنصراله عباسی  2594
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی داخلیصفیهاشرفی2595
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت پژوهشی / سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)صفیهاشرفی2595
ستاد هفته پژوهشصفیه اشرفی  2595
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانیفاطمهمسعودی2596
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (https://edu.znu.ac.ir)فاطمهمسعودی2596