خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-70 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  آزمایشگاه مکانیک سیالات0
 آزمایشگاه نماتد شناسیفاطمهسرافراز نیکو0
 داروخانه091023014470
 دندانپزشکی090332159160
 دفتر گروه علوم دامی2204
 کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
 آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206
 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / کارشناسسیناعلاءپور2207
 آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی فاطمهسرافراز نیکو2209
 آزمایشگاه قارچ شناسیفاطمهسرافراز نیکو2209
 روابط عمومی / مرکز ارتباطات مردمی2210
 امور اداری دانشکده / کارشناس روابط عموميعلياسلامی2211
 مدیریت امور دانشجویی / معاون مدیر دانشجوییعباسسلامت2213
 آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
 حوزه ریاست دانشکده / انتشارات2216
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / انتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / کارشناس معماری شرکت مشاور همکار دفتر عمرانیبهناماذانی2219
 انتظامات / انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی2221
 اورژانس و پذیرش 1091020354752222
 کارگاه فتوگرامتریصادقسعادتی2224
 شورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225
 کارشناس امور حقوقی و قراردادهامحمودخدیو2225
 بازرس صندوقمحمودخدیو2225
 امور اداری دانشکده / کارپردازیبهمنخدایی2226
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2227
 ذیحسابی پژوهشکدهرقیه اشرفی2227
 مهمانسرای اشراقمهمانسراآقای شهیدی2229
 دفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
 انتظامات / مسئول انتظاماتمحمودوفا2231
 اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگرجوادکیومرثیان2232
 آزمایشگاه پرورش زنبور عسل علیرضامسلمی2233
 آزمایشگاه فرآورده های دامیعلیرضامسلمی2233
 آزمایشگاه جوجه کشیعلیرضامسلمی2233
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول نقلیهبهزادحیدری2237
 روابط عمومی / متصدی آمفی تئاتر، خدمات، تبلیغات و تشریفاتسعیداوجاقلو2238
 روابط عمومی / مسئول سمعی، بصری و آمفی تئاترقربان عباسی2238
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / مدیر امور اداریبهرامیارمحمدی2239
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروههای خاکشناسی و گیاهپزشکیلیلاباقری2240
 مدیرگروه علوم دامی2241
 سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادران (شهید فرجامی-علیخانی-ناصربخت-عسگری نژاد-بابازاده-نوری-روغنی-ورقایی-رنج بر)--2245
 آزمایشگاه حشره شناسی 1مصطفی کریمی2246
 آزمایشگاه حشره شناسی2مصطفی کریمی2246
 آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاکعلی مولایی2247
 کارشناس برنامه و بودجهسلمانحیدری2249
 شورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
 معاونت دانشجویی / کمیسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
 معاونت دانشجویی / کارشناس امور دانشجویانثریاحسینی منفرد2263
 سامانه های معاونت دانشجویی / سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجوییمریمزلفخانی2263
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
 رصدخانه / مسئول رصدخانهحسینصفری2264
 آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
 آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهیفاطمهسرافراز نیکو2265
 انتظامات / مرکز پیام2271
 پایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
 مرجع و نشریات علی محمد اقدم2272
 امور اداری دانشکده / مدیر امور اداریاصغراحمدی2278
 تسویه حساب دانشجویان کارشناسیغریبعلی باباخانی2279
 امانتغریبعلیباباخانی2279
 امانتمهدی سلیمی 2279
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشانافشینتوکلی2280
 دبیرخانه / کارشناس دبیرخانهاعظمکریمی2282
 سامانه های معاونت دانشجویی / پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https://refah.swf.ir)عمرانسیفی فلاح2283
 اداره رفاه دانشجویی / رئيس اداره رفاه دانشجویی و کارشناس دانشکده علوم انسانیعمرانسیفی فلاح2283
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / مسئول امور عمومی ساختمان علوم انسانیمجتبیعباسی2290
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی معماری، برق، عمران، نقشه برداری و مهندسی مواد، مهندسی شیمی و نقاشیمحمودنوری2293
 مدیر امور حقوقی و قراردادهاسید مجتبیحسینی الموسوی2294
 بایگانی / بایگانی آموزشسیدجعفرطاهری2296
 مسئول سلف سرویسبهمنمحمدیاری2297
 مسئول امورخوابگاههای برادرانمحمد علیحسنلویی2298
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکدهامیرنجاری2299