خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-70 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه نماتد شناسیفاطمهسرافراز نیکو0
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - استقلال0
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی0
آزمایشگاه پردازش موازی، سیستم عامل و سیستم های بلادرنگکارشناس1111
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفتر گروه علوم دامی2204
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول سرویس کارکنانداودآقامحمدی2205
دانشکده علومگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / کارشناس اداره تجهیزات آزمایشگاهیحامدآغاجری2207
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / کارشناسسیناعلاءپور2207
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی فاطمهسرافراز نیکو2209
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه قارچ شناسیفاطمهسرافراز نیکو2209
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی2210
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس روابط عموميعلياسلامی2211
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مکانیکمهدیطاهریون2212
معاونت دانشجويياداره تغذیه / رئیس اداره تغذیهعباسسلامت2213
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / انتشارات2216
معاونت اداری مالیانتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی2221
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 12222
آزمایشگاه پردازش موازی، سیستم عامل و سیستم های بلادرنگمسئول آزمایشگاه2222
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه فتوگرامتری - گروه نقشه برداري----2224
معاونت اداری مالیصندوق معین / بازرس صندوقمحمودخدیو2225
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهامحمودخدیو2225
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / کارپردازیبهمنخدایی2226
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2227
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیذیحسابی پژوهشکدهرقیه اشرفی2227
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهمانسرای اشراقمهمانسراآقای شهیدی2229
تعاونی مصرف کارکناندفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
مدیریت حراستانتظامات / مسئول انتظاماتجعفرباقری2231
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / دفتر ادارهمحمدمنتخبی2232
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه پرورش زنبور عسل و فرآوری تولیدات دامیعلیرضامسلمی2233
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول نقلیهحسینسلامیان2237
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / اتاق رانندگان--2237
روابط عموميواحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفاتعلیاسلامی2238
روابط عموميدفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصریقربان عباسی2238
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مدیر اداری و مالیبهرامیارمحمدی2239
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی)لیلاباقری2240
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه علوم دامی2241
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادرانامیرمحمدی2245
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / مدیر امور اداریمصطفیکریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه حشره شناسی 1مصطفی کریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه حشره شناسی2مصطفی کریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاکفرزانه حسینی2247
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجهسلمانحیدری2249
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کمسیون موارد خاصمریمزلفخانی2255
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کارشناس انفورماتیکمریمصمدی2255
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کمسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجوییمریمزلفخانی2263
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / مسئول رصدخانهحسینصفری2264
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهیفاطمهسرافراز نیکو2265
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي )سید علی قوامی2268
مدیریت حراستانتظامات / مرکز پیام2271
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / دبیرخانهمنیرسراجی وطن2272
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / پایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
کتابخانه مرکزیدبیرخانه و مرکز اسناد منیرسراجی وطن2272
کتابخانه مرکزیپایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
کتابخانه مرکزیمرجع و نشریات علی محمد اقدم2272
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / امور دفتری آموزشعلیآقایی2278
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتجنتعزیزی2279
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتغریبعلیباباخانی2279
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتسعید صحیحی2279
کتابخانه مرکزیتسویه حساب دانشجویان کارشناسیغریبعلی باباخانی2279
کتابخانه مرکزیامانتغریبعلیباباخانی2279
کتابخانه مرکزیامانتسعیدصحیحی2279