خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-70 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  اداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - استقلال0
 بسیج کارکنان دانشگاه / دفتر بسیج کارکنان0
 روابط عمومی / مرکز ارتباطات مردمی0
  گياهپزشكي / آزمایشگاه نماتد شناسیفاطمهسرافراز نیکو0
 علوم دامي / دفتر گروه علوم دامی2204
 گروه شیمی / کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
 گروه شیمی / آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206
 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / کارشناسسیناعلاءپور2207
  گياهپزشكي / آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی فاطمهسرافراز نیکو2209
  گياهپزشكي / آزمایشگاه قارچ شناسیفاطمهسرافراز نیکو2209
 روابط عمومی / مرکز ارتباطات مردمی2210
 امور اداری دانشکده / کارشناس روابط عموميعلياسلامی2211
 گروه مهندسی مکانیک / کارشناس گروهمهدیطاهریون2212
 مدیریت امور دانشجویی / معاون مدیر دانشجوییعباسسلامت2213
 گروه شیمی / آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
 حوزه ریاست دانشکده / انتشارات2216
 انتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216
 کارشناس معماری شرکت مشاور همکار دفتر عمرانیبهناماذانی2219
 انتظامات / انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی2221
 مرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 1091020354752222
 گروه مهندسی نقشه برداری / کارگاه فتوگرامتریصادقسعادتی2224
 شورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225
 کارشناس امور حقوقی و قراردادهامحمودخدیو2225
 صندوق معین / بازرس صندوقمحمودخدیو2225
 امور اداری دانشکده / کارپردازیبهمنخدایی2226
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2227
 ذیحسابی پژوهشکدهرقیه اشرفی2227
 دفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
 مهمانسرای اشراقمهمانسراآقای شهیدی2229
 انتظامات / مسئول انتظاماتمحمودوفا2231
 اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگرجوادکیومرثیان2232
 علوم دامي / آزمایشگاه فرآورده های دامیعلیرضامسلمی2233
 علوم دامي / آزمایشگاه جوجه کشیعلیرضامسلمی2233
 علوم دامي / آزمایشگاه پرورش زنبور عسل علیرضامسلمی2233
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول نقلیهاصغرشامی2237
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / اتاق رانندگان--2237
 روابط عمومی / واحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفات2238
 روابط عمومی / دفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصریقربان عباسی2238
 حوزه ریاست دانشکده / مدیر اداری و مالیبهرامیارمحمدی2239
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروههای خاکشناسی و گیاهپزشکیلیلاباقری2240
 علوم دامي / مدیرگروه علوم دامی2241
 اداره امور خوابگاهها / سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادرانامیرمحمدی2245
 امور اداری دانشکده / مدیر امور اداریمصطفیکریمی2246
  گياهپزشكي / آزمایشگاه حشره شناسی 1مصطفی کریمی2246
  گياهپزشكي / آزمایشگاه حشره شناسی2مصطفی کریمی2246
 علوم و مهندسی خاک / آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاکفرزانه حسینی2247
 کارشناس برنامه و بودجهسلمانحیدری2249
 شورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
 سرپرست اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداریعلیمحمدی2254
 معاونت دانشجویی / کارشناس انفورماتیکمریمصمدی2255
 معاونت دانشجویی / کمیسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
 سامانه های معاونت دانشجویی / سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجوییمریمزلفخانی2263
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
 گروه فیزیک / آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
 رصدخانه / مسئول رصدخانهحسینصفری2264
  گياهپزشكي / آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهیفاطمهسرافراز نیکو2265
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي )سید علی قوامی2268
 انتظامات / مرکز پیام2271
 کتابخانه مرکزی / پایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
 دبیرخانه و مرکز اسناد منیرسراجی وطن2272
 پایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
 مرجع و نشریات علی محمد اقدم2272
 کتابخانه مرکزی / امانتغریبعلیباباخانی2279
 کتابخانه مرکزی / امانتسعید صحیحی2279
 تسویه حساب دانشجویان کارشناسیغریبعلی باباخانی2279
 امانتغریبعلیباباخانی2279
 امانتسعیدصحیحی2279
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / مدیر تحصیلات تکمیلیافشینتوکلی2280
 معاونت آموزشی / کارشناس دبیرخانهاعظمکریمی2282
 اداره رفاه دانشجویی / رئيس اداره رفاه دانشجوییعمرانسیفی فلاح2283