خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 281-350 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر)فریباعبدی2597
معاونت آموزشيهیأت ممیزه / کارشناسنازیلاقزلباش2598
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / سرپرست ادارهفاطمهبهرامی2605
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / دبیرخانه طرحهای عمرانیصادقمهدیون2607
مدیریت طرحهای عمرانیدبیرخانه طرحهای عمرانیصادقمهدیون2607
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد خواهرانساراشهامی2608
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه برقفاطمهلاله2609
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه عمرانزهرانباتعلی پور2611
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه كامپيوترمجیدمقدادی2613
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 1لیلامغانلو2616
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زیست شناسیقاسممحمدی کاشانی2618
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس صدور کارتمحمدسلیمانی2620
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / معاون کتابخانهسیدعلی النقینبوی2630
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / اطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
کتابخانه مرکزیمعاون کتابخانهسیدعلی النقینبوی2630
کتابخانه مرکزیاطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمه پناهی2633
دانشکده علوممدیران گروههای آموزشی / گروههای آموزشیفریباسعادتی2633
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / کارشناس انتشاراتصونانصر2641
ستاد هفته پژوهشصونا نصر  2641
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان روزانه دانشکده های فنی مهندسیملیحهحسنلو2643
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / مدیر انفورماتیکسجادحق زاد کلیدبری2650
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر انفورماتیکسجادحق زاد کلیدبری2650
معاونت اداری مالیرئیس اداره انبار و اموالابوسعیدفلسفی2658
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاههای خواهراننسریناحمدی2665
مدیریت حراستانتظامات / مرکز پیام2666
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (علوم انسانی)زینبحمزه لو2671
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / دبیرخانه شورای انضباطی2672
معاونت دانشجويياداره پشتیبانی و نظارت / رئیس اداره پشتیبانی و نظارت2672
مرکز رشد واحدهای فناوریمدیر مرکز رشد و نوآوریجلالصبا2676
مرکز رشد واحدهای فناوریمتصدی امور اداری مرکز رشد و نوآوریرویاحیدراوغلی2676
مرکز رشد واحدهای فناوریکارشناس مرکز رشد و نوآوریفاطمهحیدری2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دبیرخانه کارگروه جلال صبا2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / کارشناس دبیرخانه کارگروهاکرمنجفلو2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / کارشناس دبیرخانه کارگروهفاطمهحیدری2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دفتر دبیرخانه کارگروهرویاحیدراوغلی2676
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 32677
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه صنایعامیریوسفلی2682
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیمسعود اسکندری2683
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیأت علمی(مهندسی و علوم انسانی)زینبنظری2684
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی ای میل مریمسیفایی2685
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ای میل مریمسیفائی2685
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)مریمسیفائی2685
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریتمصطفیدین محمدی2689
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (هیأت امناء - آمار)سید جعفر نبوی2689
دبیرخانه هیأت امناءدبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان / دبیرخانهسید جعفرنبوی2689
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 12690
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(آقایان-روزهای زوج)--2694
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(خانمها-روزهای فرد)--2694
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / مسئول واحد و کارشناس دانشکده مهندسي و علوم مریمبازرگان2695
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های مهندسی و علوم (https://edu.znu.ac.ir)مریمبازرگان2695
حوزه ریاست دانشگاهآبدارخانه رياست2696
معاونت دانشجويياداره پشتیبانی و نظارت / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2698
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیخسروواجک2699
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وایرلسبهزادبرجی2700
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی وایرلسبهزادبرجی2700
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / رئیس اداره خوابگاههاحمیدنعمتی2704
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)حمیدنعمتی2704
معاونت دانشجويياداره پشتیبانی و نظارت / مسئول اموال معاونت دانشجوییآزاد علیمیری2709
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / مسئول اموال معاونت دانشجوییآزاد علیمیری2709
حوزه ریاست دانشگاهمدیر حوزه ریاستعلیرضاحاجیلو2712
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 42714
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 52715
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2716
معاونت اداری مالیاتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / کارشناس مسئول اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی‏محمودجعفری2718
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت اداری مالی / اتوماسیون اداری (https://erp.znu.ac.ir/Hermes.html)خلیلباقری2718
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی عبدالرحمانصنعتی2719
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / تکنسین تاسیساتغلامرضامسعودی مقدم2720
مدیریت طرحهای عمرانیمسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه هاغلامرضامسعودی مقدم2720