خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 351-420 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روانپریوششهبازی2311
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
تعاونی مصرف کارکناندفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکحمیدهشکرائی2769
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمهشکوری2553
بسیج کارکنانبسیج کارکنان دانشگاه / مسئول بسیج کارکنانمرتضیشکوری4237
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)کبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه https://zcs.znu.ac.irکبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / پورتال دانشگاه زنجانکبریشکوری نیا2392
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فرآوری مواد غذاییلیلاصالحی4023
مرکز رشد واحدهای فناوریمدیر مرکز رشد و نوآوریجلالصبا2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دبیرخانه کارگروه جلال صبا2676
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتسعید صحیحی2279
کتابخانه مرکزیامانتسعیدصحیحی2279
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیعلیصدرا2319
معاونت آموزشيگروه برنامه ریزی آموزشی / رئیس گروه برنامه ریزی آموزشیدکتر حسینصفری4772
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / مسئول رصدخانهحسینصفری2264
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کارشناس انفورماتیکمریمصمدی2255
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / کارشناس فضای سبزرضاصمیمی فرد2731
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه معدنفرهادصمیمی نمین4022
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی عبدالرحمانصنعتی2719
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر نظام مهندسیمحمدرضاصیدی4132
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / رئیس اداره دریافت و پرداختنرگسصیدی2833
روابط عموميواحد فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارمحمدرضاصیدی4220
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های روابط عمومی / رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)محمدرضاصیدی4220
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https://bp.se.ir)عمرانصیفی فلاح2283
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشسیدجعفرطاهری2296
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مکانیکمهدیطاهریون2212
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه زیست شناسیمریم عباسی2543
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه زیست شناسیمریمعباسی2543
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیاقمرعباسی4295
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / خدماتمجتبیعباسی2290
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / بایگانی امور دانشجویانزینبعباسی2777
معاونت برنامه ریزی و نظارتمعاونت برنامه‏ ریزی و نظارت / معاون برنامه ریزی و نظارتداودعباسی2851
روابط عموميدفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصریقربان عباسی2238
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامیفاطمهعبدی4099
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر)فریباعبدی2597
معاونت فرهنگی و اجتماعیدبیرخانهفاطمهعبدی2471
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس نشریات دانشجوییفاطمهعبدی2471
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس مدیریت / حسابداریعبدالرضاعزیزی4713
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتجنتعزیزی2279
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / کارشناس مسئول امور فناوری و ارتباط با جامعهقمرعزیزی2824
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافترقیهعظیم خانی4566
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / کارشناسسیناعلاءپور2207
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه شیمیشرارهعلم بیگی2477
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه شیمیشراره علم بیگی2477
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / رئیس اداره حراستمنصورعلوی2371
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهسعیدعلیپور2774
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمعاون پژوهشکدهعلی عمارلو4247
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمدیر مجله زیست فناوری گیاهان داروییعلی عمارلو4547
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / آبدارخانهسعیدعیوضی2381
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مدیر امور پژوهشیجعفرغضنفریان2594
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیزهرا غفاری4095
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیسید سعدیفتاحی2779
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / مدیر فرهنگیدکتر فرجی2781
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستاییمعصومهفرخ نیا4573
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / کارشناس دبیرخانهمحمودفرخنیا2736
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (برق-کامپیوتر)نسرینفرخپور2448
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مسئول امور خوابگاههای خواهرانمریمفرزاد2428
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی NMRحسین فرزانه بناب2578
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه موادرحمانفضلی4340
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
معاونت اداری مالیرئیس اداره انبار و اموالابوسعیدفلسفی2658
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس حقوق / جغرافیارقیهقاسمی4329