خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-70 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 3(دایورت روی موبایل)  4545
بسیج اساتیدبسیج اساتید دانشگاه / مسئول بسیج اساتید  2531
تعاونی مسکن کارکناندفتر تعاونی  2385
ستاد هفته پژوهشجمال داودی  2334
ستاد هفته پژوهشنصراله عباسی  2594
ستاد هفته پژوهشصفیه اشرفی  2595
ستاد هفته پژوهشصونا نصر  2641
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداری4072
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان برق4141
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان عمران2549
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان مکانیک2491
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / نگهباني ساختمان برق2320
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / نگهباني ساختمان عمران2484
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4139
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / انتشارات2510
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر فنی و حرفه ای2490
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی4573
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی4517
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه علوم دامی2241
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه صنایع غذایی2432
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه علوم باغبانی4547
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه علوم و مهندسی آب2388
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه گیاهپزشکی2433
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه خاکشناسی2338
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه صنایع غذایی2432
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه گیاهپزشکی2433
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / دفتر مزرعه4388
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / کارشناس دام4386
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / گاوداری4393
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / مسئول زراعت مزرعه4392
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / مزرعه تحقیقاتی4049
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / کارشناس گوسفند داری4391
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / گوسفند داری4393
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / آبدارخانه مزرعه4390
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفتر گروه علوم دامی2204
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / انتشارات2216
دانشکده علومحراست دانشکده / نگهباني ساختمان های دانشکده علوم2359
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 22535
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4086
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / اتاق بسیج2486
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهریاست2299
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / دبیرخانه شورای انضباطی2672
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - استقلال0
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 12690
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 22367
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 32677
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 42714
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 52715
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - نجفی4456
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا4288
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 1091020354752222
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 2091020354752733
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 12307
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 22861
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / شورای صنفی رفاهی مرکزی2411
معاونت دانشجويياداره پشتیبانی و نظارت / رئیس اداره پشتیبانی و نظارت2672
حوزه ریاست دانشگاهآبدارخانه رياست2696
روابط عموميفكس اداره روابط عمومی3071
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی2210
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی2442
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی0
مدیریت تربیت بدنیسالن شماره 12307
مدیریت تربیت بدنیسالن شماره 22861
بسیج کارکنانبسیج کارکنان دانشگاه / دفتر بسیج کارکنان0
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / دفتر رصدخانه4206
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآزمایشگاه ژنومیکس4264
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآزمایشگاه کشت بافت4249
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآزمایشگاه اکولوژی4266
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیاتاق مدیران گروه4251
مدیریت حراستانتظامات / مرکز پیام2271