خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-490 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  مدیر گروه جغرافیامسعودجلالی4201
 مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
 کارشناس گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4203
 رصدخانه / دفتر رصدخانه4206
 مدیر گروهاحسانتفکری4206
 امور اداری دانشکده / انتشاراتانتشاراتانتشارات4212
 کارشناس-4219
 روابط عمومی / کارشناس فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارمحمدرضاصیدی4220
 سامانه های روابط عمومی / رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)محمدرضاصیدی4220
 روابط عمومی / کارشناس روابط عمومیعلیسلامی4221
 روابط عمومی / کارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانیالههاشتری4223
 روابط عمومی / کارشناس روابط عمومیمحمدعباسی4223
 آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
 آزمايشگاه مكانيك خاكعلیرضارستمخانی4234
 مدیر گروه زبان انگلیسیایوبجدیری4236
 بسیج کارکنان دانشگاه / مسئول بسیج کارکنانمرتضیشکوری4237
 کارشناس اموال و انباررضاتیموریان4238
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیمجید یوسفی افراشته 4240
 کارشناس موزه موسیبراتی4243
 دبیرخانه موزهموسیبراتی4245
 سرپرست پژوهشکدهمرتضیموحدی فاضل4246
 معاون پژوهشکدهعلی عمارلو4247
 هیات علمی پژوهشکدهحسین ربی انگورانی4248
 آزمایشگاه کشت بافت4249
 کارشناس پژوهشکدهسیده مهتابقصابی4250
 مدیر گروه بیوتکنولوژیخسروخلیفه4251
 اتاق مدیران گروه4251
 مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکسعباسبهاری4253
 هیات علمی پژوهشیعباس بهاری4253
 مسئول دفتر پژوهشکدهکوروشروحی فر4254
 آبدارخانه پژوهشکدهمیثمنجفلو4257
 کارگاه آموزشی مکانیکمحمدرضاکریمی4263
 آزمایشگاه ژنومیکس4264
 آزمایشگاه اکولوژی4266
 کارشناس گروه مهندسی آبهادیانصاری4267
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (1)سیدمهدیموسوی4281
 عضو هیئت مدیرهسیدمهدیموسوی4281
 مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284
 خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا4288
 مدیر گروه حقوقسعیدبیگدلی4292
 کارشناس کارگاههای گروه جغرافیاقمرعباسی4295
 مدیر گروه اقتصاد امیرجباری4302
 مدیر گروه علوم ورزشیعلیسیاح4314
 کارپردازی کل / کارپرداز معاونت پژوهشیحسینکاظمی4318
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزس ساختمان علوم اجتماعیرقیهقاسمی4322
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان علوم اجتماعیشهنازاحمدی4323
 حراست دانشکده / نگهبانی ساختمان علوم اجتماعی4324
 انتظامات / انتظامات دانشکده علوم انسانی4324
 مدیر گروه مدیریت / حسابداریعلیمنصوری4327
 کارشناس اقتصاد جعفرباقری4329
 کارشناس حقوق جعفرباقری4329
 دفتر گروهابوالفضلپورامیدی4339
 دفتر گروهرحمانفضلی4340
 معاونت پژوهشي دانشکده / سایت های دانشکدهالهامنجفی4349
 مدیر گروهسید احمد لاجوردی4353
 مدیر گروهامیرسلیمی4354
 کارشناس گروهرضاموسوی4360
 مرکز مشاوره دانشجوئی / کارشناس مرکز مشاورهجمیلهحنیفه لو4384
 ساختمان مزرعه / کارشناس دامداودعلیاری4386
 ساختمان مزرعه / مدیر مزرعهداودزحمتکش4387
 ساختمان مزرعه / دفتر مزرعهطارمی4388
 ساختمان مزرعه / آبدارخانه مزرعه4390
 ساختمان مزرعه / کارشناس گوسفند داری4391
 ساختمان مزرعه / مسئول زراعت مزرعه4392
 ساختمان مزرعه / گاوداری4393
 ساختمان مزرعه / گوسفند داری4393
 مدیر گروهمجیدحیدری4394
 انتظامات / انتظامات درب ورودی4425
 انتظامات / انتظامات درب ورودي4426
 سرپرست اداره اموال و انبار جوادآدینه4429