خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 491-560 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهامحمودخدیو2225
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / کارشناس رصدخانهمحمودحسنی4184
تعاونی مسکن اساتیددفتر تعاونیمحمودجعفری2385
بسیج کارکنانبسیج کارکنان دانشگاه / مسئول بسیج کارکنانمرتضیشکوری4237
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / مسئول دبیرخانهمرتضیرستملو2419
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه زیست شناسیمریم عباسی2543
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمریمشاطریان4735
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه زیست شناسیمریمعباسی2543
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / مسئول واحد و کارشناس دانشکده مهندسي و علوم مریمبازرگان2695
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / کارشناسمریممرسلی2507
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی ای میل مریمسیفایی2685
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مسئول امور خوابگاههای خواهرانمریمفرزاد2428
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کمسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کارشناس انفورماتیکمریمصمدی2255
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / رئیس اداره رسیدگی به اسنادمریمیوسفی2308
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمریمنورسینا2306
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ای میل مریمسیفائی2685
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های مهندسی و علوم (https://edu.znu.ac.ir)مریمبازرگان2695
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)مریمسیفائی2685
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجوییمریمزلفخانی2263
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیمسعودبیات4240
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه جغرافیامسعودجلالی4201
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / امور عمومی ساختمان علوم اجتماعیمسعود سعادتی4094
مرکز ایلخانی شناسیدفتر گروه پژوهشیمسعودبیات4308
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس امور فرهنگیمشهودقاسمی2557
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهامشهودقاسمی2747
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمصطفییارقلی2384
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / مدیر امور اداریمصطفیکریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه حشره شناسی 1مصطفی کریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه حشره شناسی2مصطفی کریمی2246
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه مدیریت / حسابداریمصطفیجعفری4327
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریتمصطفیدین محمدی2689
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستاییمعصومهفرخ نیا4573
دانشکده علومگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمعصومهحسنی2863
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان روزانه دانشکده های فنی مهندسیملیحهحسنلو2643
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / رئیس اداره حراستمنصورعلوی2371
معاونت اداری مالیاداره اموال / امین اموال (3)منوچهراحمدی4237
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / دبیرخانهمنیرسراجی وطن2272
کتابخانه مرکزیدبیرخانه و مرکز اسناد منیرسراجی وطن2272
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / کارشناسمنیژهنهالی2735
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسمهتابقصابی2790
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / مهد کودکمهدکودک2420
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه مهندسی شیمیمهدیملکی4026
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مکانیکمهدیطاهریون2212
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (علوم)مهدیمنتخبی2729
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول دفتر معاونتمهدیامانلو2771
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / صندوق خیریه موعودمهدیامانلو2403
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / مدیر طرحهای عمرانیمهدیمقیمی2366
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / مدیر همکاریهای علمی بین المللیمهدینصیری2593
مدیریت طرحهای عمرانیمدیر طرحهای عمرانیمهدیمقیمی2366
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / مدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
مدیریت تربیت بدنیمدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهمانسرای اشراقمهمانسراآقای شهیدی2229
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)مهنازخدایی2793
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده مهندسی (https://lms.znu.ac.ir)مهندسیآموزش دانشکده2448
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشمهینبیات4195
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسی ارشدمهین قزلباش4125
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیموسيزلفخاني2779
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / کارشناس موزهموسیبراتی4244
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیموسیزلفخانی2779
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهمیر سعیدسید دراجی2355
معاونت آموزشيهیأت ممیزه / کارشناسنازیلاقزلباش2598
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه پروژه و نمونه سازیناصربیات4144
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215