خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-70 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  دفتر تعاونی  2385
 جمال داودی  2334
 نصراله عباسی  2594
 صفیه اشرفی  2595
 صونا نصر  2641
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداری4072
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان برق4141
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان عمران2549
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان مکانیک2491
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان برق2320
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان عمران2484
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4139
 حوزه ریاست دانشکده / انتشارات2510
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر فنی و حرفه ای2490
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداریرضاخانی2382
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان جدید کشاورزیحیدری4544
 ساختمان مزرعه / دفتر مزرعهشهیدی4388
 ساختمان مزرعه / گاوداری4393
 ساختمان مزرعه / مسئول زراعت مزرعه4392
 ساختمان مزرعه / مزرعه تحقیقاتینوری4049
 ساختمان مزرعه / کارشناس گوسفند داری4391
 ساختمان مزرعه / گوسفند داری4393
 ساختمان مزرعه / آبدارخانه مزرعه4390
 امور اداری دانشکده / آبدارخانهباقری2381
 حوزه ریاست دانشکده / اتاق بسیج2486
 حراست دانشکده / نگهبانی ساختمان علوم اجتماعی4324
 سالن رعد2307
 سالن آفتاب2861
 روابط عمومی / مرکز ارتباطات مردمی2210
 روابط عمومی / مرکز ارتباطات مردمی2442
 کارشناس مسوولمحمدی2324
 استخر موج پلاس2694
 رصدخانه / دفتر رصدخانه4206
 بسیج اساتید دانشگاه / مسئول بسیج اساتید2531
 انتظامات / مرکز پیام2271
 انتظامات / انتظامات درب ورودی4425
 انتظامات / انتظامات دانشکده مهندسی2320
 انتظامات / انتظامات دانشکده علوم2359
 انتظامات / انتظامات دانشکده علوم انسانی4324
 انتظامات / انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی2221
 انتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2860
 انتظامات / انتظامات خوابگاه برادران2559
 انتظامات / انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد2514
 انتظامات / انتظامات کارگاه4446
 انتظامات / انتظامات درب ورودي4426
 انتظامات / مرکز پیام2666
 انتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2716
 آزمایشگاه مکانیک سیالات0
 مدیرگروه علوم و مهندسی آب2388
 مدیرگروه خاکشناسی2330
 مدیرگروه گیاهپزشکی2433
 دفترگروه گیاهپزشکی2433
 مدیرگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی4517
 مدیرگروه علوم دامی2241
 دفتر گروه علوم دامی2204
 مدیرگروه صنایع غذایی2383
 دفترگروه صنایع غذایی2383
 مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی4573
 آزمایشگاه فیزیک 34481
 مجتمع خواهران - فاطمیه 12690
 مجتمع خواهران - فاطمیه 22367
 مجتمع خواهران - فاطمیه 32677
 مجتمع خواهران - فاطمیه 42714
 مجتمع خواهران - فاطمیه 52715
 مجتمع خواهران - نجفی4456
 خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا4288
 اورژانس و پذیرش 3(دایورت روی موبایل)4545
 معاونت دانشجویی / شورای صنفی رفاهی دانشجویان2411
 کارشناس موزه موسیبراتی4243
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / آژانس دانشگاه--2555