خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-70 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  دفتر تعاونی  2385
 جمال داودی  2334
 نصراله عباسی  2594
 صفیه اشرفی  2595
 صونا نصر  2641
 انتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2716
 انتظامات / مرکز پیام2271
 انتظامات / انتظامات درب ورودی4425
 انتظامات / انتظامات دانشکده مهندسی2320
 انتظامات / انتظامات دانشکده علوم2359
 انتظامات / انتظامات دانشکده علوم انسانی4324
 انتظامات / انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی2221
 انتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2860
 انتظامات / انتظامات خوابگاه برادران2559
 گروه فیزیک / آزمایشگاه فیزیک 22535
 انتظامات / انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد2514
 انتظامات / انتظامات کارگاه4446
 انتظامات / انتظامات درب ورودي4426
 اداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - استقلال0
 اداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی4283
 اداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 12690
 اداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 22367
 اداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 32677
 اداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 42714
 اداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 52715
 اداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - نجفی4456
 اداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا4288
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4086
 حوزه ریاست دانشکده / اتاق بسیج2486
 مرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 3(دایورت روی موبایل)4545
 مدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 12307
 مدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 22861
 ساختمان مزرعه / دفتر مزرعهطارمی4388
 ساختمان مزرعه / کارشناس دام4386
 ساختمان مزرعه / گاوداری4393
 ساختمان مزرعه / مسئول زراعت مزرعه4392
 ساختمان مزرعه / مزرعه تحقیقاتی4049
 ساختمان مزرعه / کارشناس گوسفند داری4391
 ساختمان مزرعه / گوسفند داری4393
 ساختمان مزرعه / آبدارخانه مزرعه4390
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداری4072
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان برق4141
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان عمران2549
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4139
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان مکانیک2491
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان برق2320
 حوزه ریاست دانشکده / انتشارات2510
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان عمران2484
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر فنی و حرفه ای2490
 معاونت دانشجویی / شورای صنفی رفاهی دانشجویان2411
 مسئول دفتر معاونت2412
 بسیج کارکنان دانشگاه / دفتر بسیج کارکنان0
 بسیج اساتید دانشگاه / مسئول بسیج اساتید2531
 روابط عمومی / واحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفات2238
 علوم دامي / دفتر گروه علوم دامی2204
 امور اداری دانشکده / آبدارخانهباقری2381
 دفتر ریاست / آبدارخانه رياست2696
 سالن شماره 12307
 سالن شماره 22861
 رصدخانه / دفتر رصدخانه4206
 ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی / مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی4573
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداریرضاخانی2382
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان جدید کشاورزیحیدری4544
 حوزه ریاست دانشکده / انتشارات2216
 روابط عمومی / فكس اداره روابط عمومی3071
 روابط عمومی / مرکز ارتباطات مردمی2210
 روابط عمومی / مرکز ارتباطات مردمی2442
 روابط عمومی / مرکز ارتباطات مردمی0
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان های دانشکده علوم2359
 آزمایشگاه ژنومیکس4264