خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 141-210 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / کارشناس معماری شرکت مشاور همکار دفتر عمرانیبهناماذانی2219
 معاونت دانشجویی / کارشناس امور دانشجویانثریاحسینی منفرد2263
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستجبارخدایی2348
 مدیریت امور پژوهشی / مدیر امور پژوهشیجعفرغضنفریان2594
 کارشناس اقتصاد جعفرباقری4329
 کارشناس حقوق جعفرباقری4329
 کارشناس برنامه ریزیجلالیوسفی والا 2689
 بایگانی / بایگانی آموزشجمالاحمدی2312
  مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی / کارشناس مرکز مشاورهجمیلهحنیفه لو4384
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی-نقشه برداری-عمران)جوادآخوندی2505
 معاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2335
 معاون نهادجوادباقری4712
 سرپرست اداره اموال و انبار جوادآدینه4429
 اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگرجوادکیومرثیان2232
 كارگاه نقشه برداري جوادشهبازی2501
 مدیریت امور دانشجویی / مدیر امور دانشجوییحامدبهرامي2454
 آزمایشگاه ديجيتالحامدپورجم2494
 مسئول واحد خواهرانحبیبهخان محمدی2746
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیحسنطاهرخانی2810
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیحسنقره خانی2406
 دفتر ریاست / مسئول دفتر ریاست دانشگاهحسناسلامی2331
 مدیر گروه شیمیحسنشایانی جم4093
 کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180
 کارشناس نظارت و ارزیابیحسن زمانی2829
 معاون مدیر آموزشحسنسلیمانی فرد2740
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه حسن رضامیرزایی2404
 امور اداری دانشکده / مدیر امور اداریحسینمحمدی2498
 امور اداری دانشکده / مدیر اداریحسینرستمی2516
 معاونت دانشجویی / دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویانحسینباقری2672
 معاونت دانشجویی / صندوق خیریه رفاه دانشجویانحسینباقری2672
 کارپردازی کل / کارپرداز معاونت پژوهشیحسینکاظمی4318
 گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / مدیر همکاریهای علمی بین المللیحسینکوهستانی2593
 رصدخانه / مسئول رصدخانهحسینصفری2264
 مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسنادحسینعظیمی2323
 هیات علمی پژوهشکدهحسین ربی انگورانی4248
 گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه / رئیس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاهحسین صفری4774
 آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانیحسینمحمدی2498
 آزمایشگاه اصول تغذیهحسین سعیدمحمدی2345
 آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دامحسین سعیدمحمدی2345
 آزمایشگاه شیمی NMRحسین فرزانه بناب2578
 آزمایشگاه زمین شناسیحسین رستمی4078
 کارشناس مسئول گروه فیزیکحسینحمزه لو پاک4481
 آزمایشگاه فیزیک 2حسینحمزه لو پاک2535
 کارشناس گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیحسینقزلباش4099
 سامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)حمیدنعمتی2704
 رئیس اداره خوابگاههاحمیدنعمتی2704
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکحمیدهشکرائی2769
 مسئول امور دفتری هسته گزینشحوریهمحمدی2400
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستخدیجهمهاجری2413
 مدیر گروه بیوتکنولوژیخسروخلیفه4251
 مدیر هسته گزینشخوئینیمحمود2757
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیداود کولیوند2804
 ساختمان مزرعه / مدیر مزرعهداودزحمتکش4387
 ساختمان مزرعه / کارشناس دامداودعلیاری4386
 مسئول دفتر معاونتداودمهدوی2412
 معاون فرهنگی و اجتماعیداوداسلامی2412
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / کارشناس عمرانداوودسیفی راد2752
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهذکرالهمروتی2299
 کارگاه پروژه و نمونه سازیرامینمحمدیاری4144
 مدیریت فرهنگی و اجتماعی / مدیر فرهنگیربابافشاری2781
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (3)ربابمحمدی2809
 کارشناس خوابگاه برادرانرجبقرجه لو2478
 دفتر گروهرحمانفضلی4340
 دفتر ریاست / آبدارخانه رياسترحیمتاران2696
 معاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهرزاقخدایاری4189
 مدیریت فرهنگی و اجتماعی / کارشناس فعالیتهای قرآنیرسولحبشی2412
 انباردار 1رسول حسینی4460
 کارشناس امور بازنشستگی کارکنان و هیأت علمیرضاخدائی2314
 کارشناس اموال و انباررضاتیموریان4238
 کارشناس اموال و انباررضارضائی4711