خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 141-210 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز اموری اداری ، مالی ، عمرانی و معاونت فرهنگیاکبرقربانی2316
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه علوم ورزشیاکرم جعفری4105
مرکز رشد واحدهای فناوریکارشناس مسئول مرکز رشد و نوآوریاکرمنجفلو2750
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / کارشناس دبیرخانه کارگروهاکرمنجفلو2676
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان انگلیسیایوبجدیری4236
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / سايت تخصصي - گروه كامپيوترباب الهمحمدی2489
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مسئول دبیرخانه و طرحهای داخلیبتولموسی زاده بهروز2462
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی خارجیبهارکاشتری2363
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مدیر اداری و مالیبهرامیارمحمدی2239
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / مسئول تأسیساتبهروزقدیمی2321
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآبدارخانه پژوهشکدهبهروززمانلو4257
مدیریت طرحهای عمرانیمسئول نگهداری تأسیسات مکانیکیبهروزقدیمی2321
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وایرلسبهزادبرجی2700
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی وایرلسبهزادبرجی2700
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / کارپردازیبهمنخدایی2226
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول انفورماتیکبهمنخلیلی پور4080
معاونت دانشجويياداره تغذیه / مسئول سلف سرویسبهمنمحمدیاری2297
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / بایگانی امور مالیثریانظریان2459
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه علوم محیط زیستجابراعظمی4486
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستجبارخدایی2348
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / مسئول امور عمومي دانشکده جدیدجعفرمرادلو4551
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مدیر امور پژوهشیجعفرغضنفریان2594
مدیریت حراستانتظامات / مسئول انتظاماتجعفرباقری2231
مرکز رشد واحدهای فناوریمدیر مرکز رشد و نوآوریجلالصبا2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دبیرخانه کارگروه جلال صبا2676
معاونت فرهنگی و اجتماعیمسئول دفتر معاونتجلیل جلالی2412
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشجمالاحمدی2312
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهجمیلهحنیفه لو4384
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتجنتعزیزی2279
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (نقشه برداری-عمران)جوادآخوندی2505
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / كارگاه نقشه برداري - گروه نقشه برداريجوادشهبازی2501
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مسئول دفتر مدیر آموزشجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2698
معاونت اداری مالیانبار کل / انباردار(2)جوادآدینه لو4462
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / کارشناس اداره تجهیزات آزمایشگاهیحامدآغاجری2207
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / مدیر امور دانشجوییحامدبهرامي2454
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول واحد خواهرانحبیبهخان محمدی2746
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه شیمیحسنشایانی جم4093
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / معاون مدیر آموزشحسنسلیمانی فرد2740
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیحسن زمانی2829
حوزه ریاست دانشگاهمسئول دفتر ریاستحسناسلامی2331
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / رئیس امور فناوری و ارتباط با جامعه حسن رضامیرزایی2421
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مدیر امور اداریحسینمحمدی2498
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی - گروه عمرانحسینمحمدی2498
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه اصول تغذیهحسین سعیدمحمدی2345
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دامحسین سعیدمحمدی2345
دانشکده علومامور اداری دانشکده / مدیر اداریحسینرستمی2516
دانشکده علومامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميحسینرستمی2516
دانشکده علومگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه فیزیکحسینحمزه لو پاک4481
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 3حسینحمزه لو پاک4481
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی NMRحسین فرزانه بناب2578
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زمین شناسیحسین رستمی4078
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيحسینکاظمی2445
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه فلسفهحسیناترک4183
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجويان روزانه دانشکده علوم انسانيحسینحسنی2284
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول نقلیهحسینسلامیان2237
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز معاونت پژوهشیحسینکاظمی4318
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / مسئول رصدخانهحسینصفری2264
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیهیات علمی پژوهشکدهحسین ربی انگورانی4248
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / رئیس اداره خوابگاههاحمیدنعمتی2704
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)حمیدنعمتی2704
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه علوم ورزشیحمید رضانوروزی4296
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکحمیدهشکرائی2769
گزینش کارکنانمسئول امور دفتری هسته گزینشحوریهمحمدی2400
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستخدیجهمهاجری2413
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیخسروواجک2699
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمدیر گروه بیوتکنولوژیخسروخلیفه4251
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت اداری مالی / اتوماسیون اداری (https://erp.znu.ac.ir/Hermes.html)خلیلباقری2718