خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 211-280 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول سرویس کارکنانداودآقامحمدی2205
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / رئیس اداره تأسیسات و نگهداریداودسیفی راد2752
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیداودمهدوی2754
معاونت برنامه ریزی و نظارتمعاونت برنامه‏ ریزی و نظارت / معاون برنامه ریزی و نظارتداودعباسی2851
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیداودمهدوی2754
مدیریت امور حقوقی و قراردادهامدیر امور حقوقی و قراردادهاداوداسلامی2294
مدیریت طرحهای عمرانیرئیس اداره تأسیسات و نگهداریداوودسیفی راد2752
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / مدیر فرهنگیدکتر فرجی2781
معاونت آموزشيگروه برنامه ریزی آموزشی / رئیس گروه برنامه ریزی آموزشیدکتر حسینصفری4772
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیذکر اللهمروتی2406
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميذکرعلیمرادی2487
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (5)ربابمحمدی2308
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاه برادرانرجبقرجه لو2478
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه موادرحمانفضلی4340
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهرزاقخدایاری4189
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش مرجع و نشریات کتابخانهرزاقخدایاری(مرجع)4118
معاونت اداری مالیانبار کل / انباردار(1)رسولحسینی4460
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مهندسی شیمیرضاموسوی4360
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مدیر آموزشرضانوروزیان2335
معاونت اداری مالیاداره طرحهای عمرانی / رئیس اداره طرحهای عمرانیرضاتاران2550
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / کارشناس فضای سبزرضاصمیمی فرد2731
معاونت اداری مالیصندوق معین / مدیر عاملرضاقزلباش2535
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس بازنشستگان و بیمهرضاخدایی2314
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / کارشناس امور بازنشستگانرضاخدایی2314
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور بازنشستگی کارکنان و هیأت علمیرضاخدائی2314
صندوق وام کارکنان (معين)دفتر صندوقرضاقزلباش2535
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیرئیس پژوهشکدهرضارسولی4246
مدیریت طرحهای عمرانیرئیس اداره طرح های عمرانیرضاتاران2550
تعاونی مصرف کارکنانفروشگاه تعاونیرعنا محمدی2364
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2227
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافترقیهعظیم خانی4566
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه زمین شناسیرقیهمسکار2517
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه علوم محیط زیسترقیهمسکار2517
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه های زمین شناسی و محیط زیسترقیهمسکار2517
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس حقوق / جغرافیارقیهقاسمی4329
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیذیحسابی پژوهشکدهرقیه اشرفی2227
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / اتاق پروژه برق - گروه برقروح الهبیات2511
معاونت اداری مالیمسئول دفتر معاونتروح الهمحمدی2332
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه مدیریت / حسابداریرویانظری4003
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه روانشناسیرویا باقری4181
مرکز رشد واحدهای فناوریمتصدی امور اداری مرکز رشد و نوآوریرویاحیدراوغلی2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دفتر دبیرخانه کارگروهرویاحیدراوغلی2676
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهریاست2299
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (معماری-مکانیک)زهراسیاری2506
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه عمرانزهرانباتعلی پور2611
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانیزهرا شفیعی4554
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیزهرا غفاری4095
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه فلسفهزهرادوستی4103
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / سرپرست ادارهزهرااحمدی2451
معاونت آموزشيگروه برنامه ریزی آموزشی / کارشناس برنامه ریزیزهراهاشمی4773
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / کارشناس امور قراردادهازهرهمعماریان2734
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (علوم انسانی)زینبحمزه لو2671
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / بایگانی امور دانشجویانزینبعباسی2777
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیأت علمی(مهندسی و علوم انسانی)زینبنظری2684
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو4011
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد خواهرانساراشهامی2608
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / مدیر انفورماتیکسجادحق زاد کلیدبری2650
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر انفورماتیکسجادحق زاد کلیدبری2650
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آز آنالوگ - گروه برقسعیدحاجی میری2513
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / آبدارخانهسعیدعیوضی2381
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهسعیدذوالقدر2573
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه حقوقسعیدبیگدلی4292
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی اینترنتسعیدرزاقی2379