خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 211-280 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  دفتر صندوقرضاقزلباش2535
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / رئیس اداره نظارت طرح های عمرانیرضاتاران2550
 آموزش آزاد و مجازی / مسئول مرکز اموزش های آزاد و مجازیرضاصمیمی فرد2731
 کارشناس گروهرضاموسوی4360
 فروشگاه تعاونیرعنا محمدی2364
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2227
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزس ساختمان علوم اجتماعیرقیهقاسمی4322
 ذیحسابی پژوهشکدهرقیه اشرفی2227
 آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافترقیهعظیم خانی4566
 معاونت اداری مالی / مسئول دفتر معاونتروح الهمحمدی2332
 اتاق پروژه روح الهبیات2511
  مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی / کارشناس مرکز مشاورهروژینامحمدی2311
 متصدی امور اداری مرکز رشد و نوآوریرویاحیدراوغلی2676
 کارشناس گروه روانشناسیرویا باقری4181
 کارشناس گروه مدیریت / حسابداریرویانظری4003
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی)زهراشفیعی4554
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیزهرا غفاری4095
 کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
 گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه / کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاهزهراهاشمی4773
 دفتر گروه زهرانباتعلی پور2611
 دفترگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانیزهرا شفیعی4554
 کارشناس گروه فلسفهزهرادوستی4103
 مدیریت مالی / کارشناس امور قراردادهازهرهمعماریان2734
 کارشناس تغذیهزیبامهری2780
 اداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیأت علمی(مهندسی و علوم انسانی)زینبنظری2684
 اداره رفاه دانشجویی / بایگانی امور دانشجویانزینبعباسی2777
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم انسانی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیزینبحمزه لو2671
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو2541
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو4011
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد خواهرانساراشهامی2608
 آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
 مدیر انفورماتیکسجادحق زاد کلیدبری2650
 کارشناس ورزشیسعدیفتاحی2779
 معاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهسعیدذوالقدر2573
 روابط عمومی / متصدی آمفی تئاتر، خدمات، تبلیغات و تشریفاتسعیداوجاقلو2238
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / کارشناس معماریسعیدرحمانی2751
  آزمایشگاه آنالوگسعیدحاجی میری2513
 مدیر گروه حقوقسعیدبیگدلی4292
 اتوماسیون تغذیهسعیدعلیپور2774
 سامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)سعید علیپوریحیی فضلی2774
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشسعیدهبهراملوئیان2536
 علوم باغبانی / آزماشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهیسعیدهخالقی4533
 کارشناس برنامه و بودجهسلمانحیدری2249
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستسمیرامحمدی2355
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزشسمیراحق گوئی4594
 اداره کارگزینی / کارشناس حضور و غیابسهیلالازمی2466
 اداره کارگزینی / کارشناس امور اداریسهیلاعبداللهی2827
 گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسسهیلامزین2546
 تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه سهیلاشعبانی2391
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (کامپیوتر)سودابهمحمدی4796
 اداره رفاه دانشجویی / کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده های کشاورزی و علومسولمازبابازاده2775
 آزمایشگاه شیمی 5سکینهمحمدی2586
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / مسئول فضای سبزسیامکزینل خانی2731
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي )سید علی قوامی2398
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلیسید علی قوامی2398
 دبیرخانه و مرکز اسناد سید علی النقی نبوی2630
 اطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
 مدیر امور حقوقی و قراردادهاسید مجتبیحسینی الموسوی2294
 مدیر گروهسید مرسلقوامی4435
 اداره رسیدگی به اسناد / رئیس اداره رسیدگی به اسنادسید مهدیموسوی2308
 بایگانی / بایگانی آموزشسیدجعفرطاهری2296
 مدیریت اداری و پشتیبانی / کارشناس انفورماتیک معاونت اداریسیدحسنموسوی2730
 معاون مدیر کتابخانه مرکزیسیدعلی النقینبوی2630
 کارشناس امور فرهنگیسیدمحسنموسوی2327
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (1)سیدمهدیموسوی4281
 عضو هیئت مدیرهسیدمهدیموسوی4281