خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 281-350 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  معاون مدیر کتابخانه مرکزیسیدعلی النقینبوی2630
 کارشناس امور فرهنگیسیدمحسنموسوی2327
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (1)سیدمهدیموسوی4281
 عضو هیئت مدیرهسیدمهدیموسوی4281
 دفتر ریاست / کارشناس دفتر ریاستسیده لیلاموسوی2318
 کارشناس پژوهشکدهسیده مهتابقصابی4250
 خدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
 دفتر مرکر نیکوکاری مناسیمینتبریزی2854
 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / کارشناسسیناعلاءپور2207
 کارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه شیمیشرارهعلم بیگی2477
 آموزش گروه شیمیشراره علم بیگی2477
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان علوم اجتماعیشهنازاحمدی4323
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / مسئول دفتر و دبیرخانه دفتر عمرانیصادقمهدیون2607
 دفتر گروهصادقسعادتی2373
 کارگاه فتوگرامتریصادقسعادتی2224
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشصفوراشاکری2768
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / دبیرخانه حراستصفورارسولی2419
 مدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی داخلیصفیهاشرفی2595
 سامانه های معاونت پژوهشی / سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)صفیهاشرفی2595
 مدیر اجراییصمدبهنام2344
 مدیریت امور پژوهشی / مسئول انتشارات و رابط وب پژوهشصونانصر2641
 معاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهعادلسعادتی2461
 معاونت آموزشی / معاون آموزشعباسرسولی2335
 مدیریت امور دانشجویی / معاون مدیر دانشجوییعباسسلامت2213
 اداره رسیدگی به اسناد / بایگانی امور مالیعباسقربانی2459
 مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکسعباسبهاری4253
 هیات علمی پژوهشیعباس بهاری4253
 دفتر انجمن حامیانعباسسلامت2403
 کارپردازی کل / کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی عبدالرحمانصنعتی2719
 امور اداری دانشکده / کار پردازیعبدالرحمنصنعتی2719
 واحد درآمد / مسئول واحد درآمدعبدالرسولبابایی2439
 رئیس هیئت مدیرهعبدالرسول بابایی2439
 کارشناس مدیریت / حسابداریعبدالرضاعزیزی4713
 کارشناس سلفعسگرتروان2774
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم (https://lms.znu.ac.ir)علومآموزش دانشکده2536
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)علوم انسانیآموزش دانشکده4191
 امور اداری دانشکده / کارشناس روابط عموميعلياسلامی2211
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهعلیشمس2348
 واحد نظام وظیفه / کارشناس علیکمالی2798
 مدیریت آموزشی / مدیر آموزشعلیآقامحمدی2335
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیعلیبیات2844
 اداره کارگزینی / رئیس اداره کارگزینیعلیاسکندری2325
 روابط عمومی / مدیر روابط عمومیعلی سپهری2440
 روابط عمومی / کارشناس روابط عمومیعلیسلامی4221
 مسئول نهادعلیقره داغی2455
 پایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
 مرجع و نشریات علی محمد اقدم2272
 معاون پژوهشکدهعلی عمارلو4247
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / خدمات فنی طرح های عمرانیعلیمحمدی2321
 مدیر مجله زیست فناوری گیاهان داروییعلی عمارلو4547
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / سرپرست اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداریعلیمحمدی2254
 مدیر گروهعلیرحمانپور4746
 آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاکعلی مولایی2247
 مدیر گروه زمین شناسیعلیحاج ابوالفتح 4010
 مدیر گروه آمارعلیمحمدیان مصمم4081
 مدیر گروه ریاضیعلیمرصعی4074
 مدیر گروه علوم ورزشیعلیسیاح4314
 مدیر گروه مدیریت / حسابداریعلیمنصوری4327
 نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیتعلیصدرا2319
 رئیس اداره ر رفاه و بازنشستگیعلی اکبرخدائی4466
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / مسئول برق و مخابراتعلی اکبربیات2333
 رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیعلی اکبرپیرمحمدی 2508
 آزمایشگاه اندازه گيري و مدار-فرکانس بالا-کنترل خطیعلی اکبرسلیمی2764
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیعلی رضا یوسفی2804
 دفتر ریاست / مدیر حوزه ریاستعلیرضاحاجیلو2712
 دفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
 مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانیعلیرضاعلیمحمدی2366
 آزمايشگاه مكانيك خاكعلیرضارستمخانی4234
 آزمایشگاه پرورش زنبور عسل علیرضامسلمی2233