خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 281-350 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتسعید صحیحی2279
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهسعیدعلیپور2774
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / آرشیوسعیدرحمانی2751
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی اینترنتسعیدرزاقی2379
کتابخانه مرکزیامانتسعیدصحیحی2279
مدیریت طرحهای عمرانیآرشیوسعیدرحمانی2751
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / بانک نرم‌ افزار (http://sb.znu.ac.ir)سعیدرزاقی2379
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)سعیدرزاقی2379
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)سعید علیپوریحیی فضلی2774
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزماشگاه فیزیولوژی و فزیولوژی پس از برداشتسعیدهخالقی4533
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشسعیدهبهراملوئیان2536
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجهسلمانحیدری2249
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستسمیرامحمدی2355
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان انگلیسیسمیراحق گویی4104
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / تسویه حساب پایان نامهسهیلاشعبانی2391
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس حضور و غیابسهیلالازمی2466
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسسهیلامزین2546
کتابخانه مرکزیتسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه سهیلاشعبانی2391
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس اقتصاد سودابهمحمدی4331
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان دانشکده کشاورزی و دانشجویان نوبت دومسولمازبابازاده2775
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 5سکینهمحمدی2586
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزديجيتال - گروه برقسیامکانصاری2494
گزینش کارکنانمدیر هسته گزینشسیامکانصاری2757
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه موادسید احمد لاجوردی4353
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه عمرانسید اصغرارجمندی4206
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (هیأت امناء - آمار)سید جعفر نبوی2689
دبیرخانه هیأت امناءدبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان / دبیرخانهسید جعفرنبوی2689
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیسید سعدیفتاحی2779
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي )سید علی قوامی2268
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / اطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
کتابخانه مرکزیاطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
معاونت برنامه ریزی و نظارتمعاونت برنامه‏ ریزی و نظارت / مسئول دفتر معاونتسید محسنموسوی2850
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / منشی و کارشناس آموزش مهندسی آبسید هاتفحسنی4267
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه هیدرولیکسید هاتفحسنی2394
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشسیدجعفرطاهری2296
معاونت اداری مالیکارشناس انفورماتیک مرکزیسیدحسنموسوی2730
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / معاون کتابخانهسیدعلی النقینبوی2630
کتابخانه مرکزیمعاون کتابخانهسیدعلی النقینبوی2630
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / دبیر کارگروهسیدمحسن نجفیان2331
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (1)سیدمهدیموسوی2308
معاونت اداری مالیصندوق معین / عضو هیئت مدیرهسیدمهدیموسوی4281
حوزه ریاست دانشگاهکارشناس دفتر ریاستسیده لیلاموسوی2318
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / خدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
کتابخانه مرکزیخدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدفتر مرکر نیکوکاری مناسیمینتبریزی2854
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / کارشناسسیناعلاءپور2207
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه شیمیشرارهعلم بیگی2477
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه شیمیشراره علم بیگی2477
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / دبیرخانه طرحهای عمرانیصادقمهدیون2607
مدیریت طرحهای عمرانیدبیرخانه طرحهای عمرانیصادقمهدیون2607
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشصفوراشاکری2768
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی داخلیصفیهاشرفی2595
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت پژوهشی / سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)صفیهاشرفی2595
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمدیر اجراییصمدبهنام2344
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهصهباجراحی2311
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / کارشناس انتشاراتصونانصر2641
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهعادلسعادتی2461
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / معاون آموزشعباسرسولی2335
معاونت دانشجويياداره تغذیه / رئیس اداره تغذیهعباسسلامت2213
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکسعباسبهاری4253
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیهیات علمی پژوهشیعباس بهاری4253
انجمن حامیان دانشگاه زنجاندفتر انجمن حامیانعباسسلامت2403
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه عباسعلیزمانی2404
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی عبدالرحمانصنعتی2719
معاونت اداری مالیواحد درآمد / مسئول واحد درآمدعبدالرسولبابایی2439
معاونت اداری مالیصندوق معین / رئیس هیئت مدیرهعبدالرسول بابایی2439
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس مدیریت / حسابداریعبدالرضاعزیزی4713
معاونت دانشجويياداره تغذیه / کارشناس سلفعسگرتروان2774