خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 351-420 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم (https://lms.znu.ac.ir)علومآموزش دانشکده2536
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)علوم انسانیآموزش دانشکده4191
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس روابط عموميعلياسلامی2211
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / امور دفتری آموزشعلیآقایی2278
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه فیزیکعلیبیات2539
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه ریاضیعلیمرصعی4074
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زمین شناسیعلیحاج ابوالفتح 4010
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه آمارعلیمحمدیان مصمم4081
معاونت آموزشيواحد نظام وظیفه / کارشناس علیکمالی2798
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / پایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / آبدارخانهعلینجفی2569
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیعلی بیات2844
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / رئیس اداره کارگزینیعلیاسکندری2325
معاونت اداری مالیانبار کل / کارشناس انبار و اموال علیسعادتی4459
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیعلیصدرا2319
روابط عموميمدیر روابط عمومیعلی سپهری2440
روابط عموميکارشناس روابط عمومیعلیسلامی4221
روابط عموميواحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفاتعلیاسلامی2238
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول نهادعلیقره داغی2455
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمعاون پژوهشکدهعلی عمارلو4247
کتابخانه مرکزیپایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمدیر مجله زیست فناوری گیاهان داروییعلی عمارلو4547
کتابخانه مرکزیمرجع و نشریات علی محمد اقدم2272
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آز اندازه گيري - گروه برقعلی اکبرسلیمی2764
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / مسئول برق و مخابراتعلی اکبربیات2333
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / رئیس اداره ر رفاهعلی اکبر خدایی4466
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیرئیس اداره ر رفاه و بازنشستگیعلی اکبرخدائی4466
مدیریت طرحهای عمرانیمسئول نگهداری تأسیسات الکتریکیعلی اکبربیات2333
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیعلی رضا یوسفی2804
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمايشگاه مكانيك خاك - گروه عمرانعلیرضارستمخانی4234
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه پرورش زنبور عسل و فرآوری تولیدات دامیعلیرضامسلمی2233
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانیعلیرضاامانلو2352
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / مدیر نظارت و ارزیابیعلیرضاواعظی2853
حوزه ریاست دانشگاهمدیر حوزه ریاستعلیرضاحاجیلو2712
تعاونی مصرف کارکناندفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / رئيس اداره رفاه دانشجوئي و کارشناس دانشکده علومعمرانسیفی فلاح2283
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https://bp.se.ir)عمرانصیفی فلاح2283
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتغریبعلیباباخانی2279
کتابخانه مرکزیتسویه حساب دانشجویان کارشناسیغریبعلی باباخانی2279
کتابخانه مرکزیامانتغریبعلیباباخانی2279
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / تکنسین تاسیساتغلامرضامسعودی مقدم2720
مدیریت طرحهای عمرانیمسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه هاغلامرضامسعودی مقدم2720
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیفمحمدی2324
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه برقفاطمهلاله2609
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمهشکوری2553
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهیفاطمهسرافراز نیکو2265
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی فاطمهسرافراز نیکو2209
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه قارچ شناسیفاطمهسرافراز نیکو2209
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه نماتد شناسیفاطمهسرافراز نیکو0
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمه پناهی2633
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه آمارفاطمه کریمی2584
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه آمارفاطمهکریمی2584
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامیفاطمهعبدی4099
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / سرپرست ادارهفاطمهبهرامی2605
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانیفاطمهمسعودی2596
معاونت آموزشيگروه برنامه ریزی آموزشی / کارشناس دفتر گسترش رشته هافاطمهاصغری4774
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / کارشناس موزهفاطمهسلطانی4243
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / دبیرخانه موزهفاطمهسلطانی4245
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیفاطمهمحمدی2324
معاونت فرهنگی و اجتماعیدبیرخانهفاطمهعبدی2471
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعیفاطمه قربانی2773
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس نشریات دانشجوییفاطمهعبدی2471
معاونت اداری مالیمدیریت اداری و پشتیبانی / مسئول دفتر اداری و پشتیبانیفاطمهسهرابی2755
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی غیر هیات علمیفاطمهحاتمی2725
مرکز رشد واحدهای فناوریکارشناس مرکز رشد و نوآوریفاطمهحیدری2676
موزه تاریخ طبیعیکارشناس موزهفاطمهسلطانی4243
موزه تاریخ طبیعیدبیرخانه موزهفاطمهسلطانی4245
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (https://edu.znu.ac.ir)فاطمهمسعودی2596
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / کارشناس دبیرخانه کارگروهفاطمهحیدری2676
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / کارشناسفرحنازتنها2728