خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-490 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک خاکفرزانهحسینی2304
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاکفرزانه حسینی2247
معاونت اداری مالیمدیریت اداری و پشتیبانی / مدیر اداری و پشتیبانیفرزانهامامی2755
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه برقفرهادبیات4071
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه معدنفرهادصمیمی نمین4022
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / مسئول کارپردازی کلفرهادمکملی2558
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسفرهادمردانه2561
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / مدیر مرکزفروزانقاسمیان4457
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس هنر و معماریفریبا هاشمی4760
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس هنر و معماریفریباهاشمی4760
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس کارگاههای تخصصی هنر و معماریفریبا هاشمی4760
دانشکده علوممدیران گروههای آموزشی / گروههای آموزشیفریباسعادتی2633
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر)فریباعبدی2597
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیفریدهوجدانی4126
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه مهندسی شیمیفریدوناسکندری4026
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / کارشناسفضل الهقاسمی2376
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زیست شناسیقاسممحمدی کاشانی2618
روابط عموميدفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصریقربان عباسی2238
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیاقمرعباسی4295
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / کارشناس مسئول امور فناوری و ارتباط با جامعهقمرعزیزی2824
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (ترویج، گیاهپزشکی)لعیاحق گویی2398
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی)لیلاباقری2240
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه گیاهشناسی-گیاهان داروییلیلاندیرخانلو4567
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فرآوری مواد غذاییلیلاصالحی4023
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 4لیلا داورپناه2343
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 1لیلامغانلو2616
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / حسابداریلیلاسرداری2427
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهلیلاچاوشی4382
معاونت فرهنگی و اجتماعیعامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
مرکز رشد واحدهای فناوریعامل مالی مرکز رشد و نوآوریلیلامحمدی مغانی2841
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / مدیر مالیماهرخسرداری2727
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / خدماتمجتبیعباسی2290
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه كامپيوترمجیدمقدادی2613
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد برادرانمجیدبیات2547
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / مدیر اداره شاهد و ایثارگرمحبعلیحسنی2748
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه معماریمحمدباقری4746
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه مكانيكمحمدتقیلو4150
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمحمد بادسار 2818
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کارپردازمحمددقیقی2430
معاونت دانشجويياداره پشتیبانی و نظارت / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
معاونت اداری مالیانبار کل / متصدی انبارمحمدندرخانی4461
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / دفتر ادارهمحمدمنتخبی2232
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس صدور کارتمحمدسلیمانی2620
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه الهیات و تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیمحمد علیوفا2356
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مسئول امورخوابگاههای برادرانمحمد علیحسنلویی2298
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیکمحمدحسن ذبیحیان4498
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول امور دفتریمحمدحسینمحمدی2455
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر نظام مهندسیمحمدرضاصیدی4132
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه آموزشی مکانیکمحمدرضاکریمی4263
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (کشاورزی)محمدرضاشامی2743
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (2)محمدرضا قهرمانی2809
روابط عموميواحد فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارمحمدرضاصیدی4220
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های روابط عمومی / رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)محمدرضاصیدی4220
معاونت آموزشيگروه استعداد های درخشان / کارشناسمحمدعلیمحمدی2533
معاونت اداری مالیاتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)محمدعلیحسنی2791
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکمحمودمرادی2481
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / رصدخانهمحمودحسنی4184
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 1محمودحسنی4184
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه روانشناسیمحمودکاظمی4107
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (سایر رشته های دانشکده مهندسی)محمودنوری2293
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / کارشناس دبیرخانهمحمودفرخنیا2736
معاونت اداری مالیاداره اموال / امین اموال (2)محمودخوئینی4463
معاونت اداری مالیاتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / کارشناس مسئول اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی‏محمودجعفری2718
معاونت اداری مالیصندوق معین / بازرس صندوقمحمودخدیو2225
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225