خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-490 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284
 شورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
 معاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیمحمد علیوفا2356
 مسئول امورخوابگاههای برادرانمحمد علیحسنلویی2298
  آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیکمحمدحسن ذبیحیان4498
 اداره تجهیزات آزمایشگاهی / رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
 مسئول امور دفتریمحمدحسینمحمدی2455
 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر نظام مهندسیمحمدرضاصیدی4132
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (2)محمدرضا قهرمانی2809
 روابط عمومی / کارشناس فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارمحمدرضاصیدی4220
 سامانه های روابط عمومی / رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)محمدرضاصیدی4220
 کارگاه آموزشی مکانیکمحمدرضاکریمی4263
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده کشاورزی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیمحمدرضاشامی2743
 اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)محمدعلیحسنی2827
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / کارشناس گروه استعدادهای درخشانمحمدعلیمحمدی2533
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکمحمودمرادی2481
 حوزه ریاست دانشکده / رصدخانهمحمودحسنی4184
 اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / کارشناس مسئول اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی‏محمودجعفری2718
 شورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225
 رصدخانه / کارشناس رصدخانهمحمودحسنی4184
 کارشناس امور حقوقی و قراردادهامحمودخدیو2225
 بازرس صندوقمحمودخدیو2225
 انتظامات / مسئول انتظاماتمحمودوفا2231
 سامانه های معاونت اداری مالی / اتوماسیون اداری (https://erp.znu.ac.ir/Hermes.html)محمودجعفری2718
 آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولیمحمود طاهرباطنی 4592
 آزمایشگاه فیزیک 1محمودحسنی4184
 مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی معماری، برق، عمران، نقشه برداری و مهندسی مواد، مهندسی شیمی و نقاشیمحمودنوری2293
 بسیج کارکنان دانشگاه / مسئول بسیج کارکنانمرتضیشکوری4237
 سرپرست پژوهشکدهمرتضیموحدی فاضل4246
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیک ساختمان 2مریمصمدی4574
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمریمشاطریان4735
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه زیست شناسیمریمعباسی2543
 معاونت دانشجویی / کمیسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / رئیس اداره دریافت و پرداختمریمنورسینا2306
 پشتیبانی ای میل مریمسیفائی2685
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های مهندسی و علوم (https://edu.znu.ac.ir)مریمبازرگان2695
 سامانه های مرکز انفورماتیک / پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)مریمسیفائی2685
 سامانه های معاونت دانشجویی / سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجوییمریمزلفخانی2263
 آموزش گروه زیست شناسیمریم عباسی2543
 مسئول امور خوابگاههای خواهرانمریمفرزاد2428
 اداره حین تحصیل / مسئول واحد رایانه و حین تحصیل كارشناس دانشكده مهندسي و علوم(مقطع کارشناسی )مریمبازرگان2695
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / سرپرست اداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلیمریممرسلی2507
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / مسئول امور عمومی ساختمان علوم اجتماعیمسعود سعادتی4094
 مدیر گروه جغرافیامسعودجلالی4201
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس امور فرهنگیمشهودقاسمی2557
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمصطفییارقلی2384
 مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریتمصطفیدین محمدی2853
 آزمایشگاه حشره شناسی 1مصطفی کریمی2246
 آزمایشگاه حشره شناسی2مصطفی کریمی2246
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمعصومهحسنی2863
 دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستاییمعصومهفرخ نیا4573
 کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
 آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206
 کارشناس خوابگاههای خواهرانمعصومه عباسی2665
 مدیر گروه ملیحهیعقوبی4489
 اداره رفاه دانشجویی / کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده فنی مهندسیملیحهحسنلو2643
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / رئیس اداره حراستمنصورعلوی2371
 کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
 مدیریت اداری و پشتیبانی / مسئول دفتر اداری و پشتیبانیمنیرسراجی وطن2755
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / کارشناس تحصیلات تکمیلیمنیژهنهالی2735
  دفتر پژوهشکده فناوریهای نوین زیستیمهتابقصابی4254
 حوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
 حوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
 معاونت دانشجویی / مسئول دفتر معاونتمهدیامانلو2771
 امانتمهدی سلیمی 2279
 اداره دانش آموختگان / سرپرست اداره دانش آموختگان و امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیمهدیمنتخبی2729
 مدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
 مهمانسرای اشراقمهمانسراآقای شهیدی2229