بروزرسانی: 6-8-1402
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

شرکت ها، نهادها و سازمان های خصوصی و دولتی به منظور استفاده از توانمندیهای علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه و ظرفیتهای آزمایشگاهی آن، می توانند با عقد قرارداد پژوهشی اقدام به رفع نیازهای تحقیقاتی خود نمایند.

دستورالعمل ها، آیین نامه ها و فرم ها

راهنما و روند اجرای طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی

دستورالعمل پایه تشویقی برای فعالیتهای پژوهشی

فرم خام درخواست ارسال پیشنهاده طرح پژوهشي برون دانشگاهی

نمونه قرارداد خام دانشگاه زنجان جهت ارسال به دستگاهها

آیین نامه برنامه همكاري با متخصصان و کارآفرینان ايران - مرکز تعاملات بین الملل

فایلهای مرتبط:

سياستها و اولويتهاي پژوهش و فنّاوري كشور

قانون اصلاح ماده قانون مالیات های مستقیم مالیات  حق التحقیق

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

معرفی سامانه ملی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع)

ساتع دستورالعمل نحوه پرداخت بند ح تبصره 9 قانون بودجه

بند (ح) و (ط) تبصره (9) قانون بودجه 97

آیین نامه اجرایی بند ح

دستور العمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) بودجه 97

آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (9) بودجه 97

قانون الحاق

دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

دستورالعمل بودجه استانی سال 96

بازدید امروز: 2