بروزرسانی: 4-4-1402
رئیس و اعضای دفتر فناوری و ارتباط با جامعه

وظیفه دفتر فناوری و ارتباط با جامعه پیگیری و ساماندهی امور مربوط به همکاری فناوری و تحقیقاتی دانشگاه با جامعه و صنعت شامل ایجاد ارتباط و همکاری با سازمانها و شرکتها، رسیدگی به امور مربوط به طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی، فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت دوره های پسادکترا، طرحهای جایگزین خدمت دانش آموختگان، کارآموزی دانشجویان، ثبت مالکیت فکری و ... می باشد.

 

پست الکترونیکی:

i.shahabi@znu.ac.ir

شماره تماس:  33052421-024
فکس:  32283077-024
خانم قمرعزیزی
کارشناس مسئول امور فناوری و ارتباط با جامعه
شماره تماس: 02433052824
فکس:  32283077-024
پست الکترونیکی:
project_ex@znu.ac.ir
آقای محمود محمودی
شماره تماس:  33052460-024
فکس:  32283077-024
آقای صادق عسگریلو
شماره تماس:  33052824-024
فکس:  32283077-024
آقای امیررضا بهروزی
شماره تماس:  33052460-024
فکس:  32283077-024
 
آقای محمد مهدی تخمه چیان
شماره تماس:  33052460-024
فکس:  32283077-024
 

بازدید امروز: 3