بروزرسانی: 24-2-1401
معاون پژوهشی و فناوری

دکتر امید رحمانی

پست الکترونیک:
omid.rahmani (at) znu.ac.ir 

آدرس اینترنتی:
  http://www.znu.ac.ir/members/rahmani-omid
تلفن:  33052334-024         
فکس:  32283077-024

 

معاونين پژوهشي دانشگاه از سال 1372

 

 

شروع

پایان

دکتر جمال داودی

1397/10/30

1401/02/07

دکتر ابوالفضل جلیلوند

1394/07/01

1397/10/30

دکتر جلال صبا

1392/07/01

1394/06/31

دکتر محمدطاهر هرکی نژاد

1391/12/08

1392/06/31

دکتر سعید فضلی

1389/11/02

1391/12/07

دکتر وحيد رشتچي

1386/11/15

1389/11/01

دکتر حسين صارمي

1378/08/03

1386/11/14

دکتر جعفر ملکی زنجانی

1378/02/22

1378/08/02

دکتر شهرام محمدی

1376/06/01

1378/02/21

دکتر سید محمود حسينی

1370/06/01

1376/05/31

بازدید امروز: 2