کتاب آقای دکتر دولتی از اساتید دانشکده کشاورزی
منتشر شدکتاب آقای دکتر لطفعلی دولتی از اساتید گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی توسط انتشارات دانشگاه منتشر گردید  جهت تهیه کتاب می توانید با شماره تلفن 02433052641 و یا با مراجعه حضوری به آقای حسنی دفتر پست واقع در بازارچه دانشگاه مراجعه فرمایید.


ارسال شده در مورخه: 14-05-1402