کتاب نیازهای غذایی ترجمه استاد گروه علوم دامی
توسط انتشارات دانشگاه منتشر گردیدکتاب نیازهای غذایی گاوهای شیری آقای دکتر حمید امانلو توسط انتشارات دانشگاه زنجان تجدید چاپ گردید. جهت تهیه کتاب می توانید با آقای حسنی مستقر در بازارچه دانشگاه و یا شماره 33052791 تماس بگیرید.


ارسال شده در مورخه: 15-05-1402