بروزرسانی: 8-8-1402
مدیریت گروه علوم ورزشی

 

 
مديريت گروه فعلی
دکتر علی سیاح
نام و نام خانوادگی
024-33054314
تلفن
alisayyah@znu.ac.ir 
ایمیل
(98)24-32283201
فکس

 

مديران گروه قبلي

ایمیل
دوره مدیریت
نام و نام خانوادگی
 hnorouzi[at]znu.ac.ir 1400-1402 دکتر حمید رضا نوروزی
 seifpanahi.j@znu.ac.ir 1398-1400 دکتر جبار سیف پناهی
gharehkhani@znu.ac.ir 1396-1398 دکتر حسین قره خانی
a_rahmani@znu.ac.ir  1396-1394 دکتر احمد رحمانی
Ali_Gorzi @ znu.ac.ir 1392-1394 دکتر گرزی
ali_gorzi@znu.ac.ir 1390-1392 دکتر گرزی
azad@znu.ac.ir
1388-1390
azad@znu.ac.ir
1386-1388

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-