بروزرسانی: 30-4-1398
کمیته های تخصصی گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی

http://www.znu.ac.ir/members/bahrami-bahram

کمیته تخصصی تاریخ تمدن ملل اسلامی 

نام نام خانوادگی

دکتر محمدجعفر اشکواری
دکتر سیده لیلا تقوی سنگدهی
دکتر بهرام بهرامی
دکتر بهرام امانی

کمیته تخصصی تاریخ ایران در دوره اسلامی  

نام نام خانوادگی

دکتر مسعود بیات

دکتر خسرو کمالی سروستانی

 
 

                       

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-