بروزرسانی: 28-1-1401
مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 
مديريت گروه فعلي
نام و نام خانوادگی
02433054126
تلفن
vejdani[at]znu.ac.ir
ایمیل
(98)2432283201
فکس
   

مديران گروه قبلي

تلفن
ایمیل
دوره مدیریت
نام و نام خانوادگی
2433054106 valy.qorban|at]znu.ac.ir  1398-1400 قربان ولیئی
2433054182 am.hezaveh[at]znu.ac.ir 1396-1398 دکتر امیر مؤمنی هزاوه
2433054154
j_akhyani[at]znu.ac.ir
1394-1396
2433054186
j_akhyani[at]znu.ac.ir
1391-1394
2433054182
am.hezaveh[at]znu.ac.ir
1388-1391
بازنشسته
[at]znu.ac.ir
1384-1388
2433054124
[at]znu.ac.ir
1382-1384
بازنشسته
[at]znu.ac.ir
1378-1382
بازنشسته
[at]znu.ac.ir
1376-1378
بازنشسته
[at]znu.ac.ir
1372-1376
شادروان دکتر محمد خالدی
بازنشسته
[at]znu.ac.ir
1370-1372
دکتر سید احمدرضا خضری

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-