خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

بروزرسانی: 11-2-1401
دروس تربیت بدنی و علوم ورزشی

ردیف گروه های درسی تعداد واحد
  1  
دروس عمومي                                                    20
2 دروس پايه نظری 16
3 دروس عملی پایه 10
4 نظری تخصصي 38
5 دروس تخصصي عملی 34
6 دروس انتخابی عملی 6
7 نظری انتخابی مشترک 6
              مجموع واحدها 130  

 

برنامۀ هشت ترم رشتۀ علوم ورزشی  1
برنامه 4 ترم کارشناسی ارشد رشته فعالیت بدنی و تندرستی
1
برنامه 4 ترم کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی  کاربردی

 

   

 

بازدید امروز: 2