بروزرسانی: 7-3-1403
مدیریت گروه روانشناسی

مديريت گروه فعلي
نام و نام خانوادگی
024-33054131 -33054181
تلفن
cheraghi@znu.ac.ir
ایمیل
(98)2432283201
فکس
   

مديران گروه قبلي

تلفن
ایمیل
نام و نام خانوادگی
02433054107 mdkazemi@znu.ac.ir دکترمحمود کاظمی
02433054449 دکتر ذکراله مروتی
02433054114 telahi@znu.ac.ir دکتر طاهره الهی
02433054119 javadsalehi@znu.ac.ir دکتر جواد صالحی
02433054107
mdkazemi@znu.ac.ir
02433054114
telahi@znu.ac.ir
02433054119
javadsalehi@znu.ac.ir
دکتر جواد صالحی

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-