خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-70 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (کامپیوتر)سودابهمحمدی4796
 گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه / رئیس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاهحسین صفری4774
 گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه / کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاهزهراهاشمی4773
 مدیر گروهنغمهخرازیان4761
 دفتر گروه اعظمرسولی4755
 مدیر گروهعلیرحمانپور4746
 مدیر گروه علوم محیط زیستفاطمه رجایی 4742
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمریمشاطریان4735
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیافشین زهدی4725
 کارشناس مدیریت / حسابداریعبدالرضاعزیزی4713
 معاون نهادجوادباقری4712
 کارشناس اموال و انباررضارضائی4711
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزشسمیراحق گوئی4594
 آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولیمحمود طاهرباطنی 4592
 دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعیآقایصمدی4590
 دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعیآقایصمدی4589
 دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعیآقایخدایی4588
 خوابگاه برادران - روغنی زنجانی20 به بعدساعات پاسخگویی4587
 خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی20 به بعدساعات پاسخگویی4586
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیک ساختمان 2مریمصمدی4574
 مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی4573
 دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستاییمعصومهفرخ نیا4573
 علوم باغبانی / آزمایشگاه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشتلیلاندیرخانلو4567
 آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافترقیهعظیم خانی4566
 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذراسماعیلزنگانی4565
 علوم باغبانی / مدیرگروه علوم باغبانیمحسن ثانی خانی4558
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی)زهراشفیعی4554
 دفترگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانیزهرا شفیعی4554
 امور اداری دانشکده / مسئول امور عمومي دانشکده جدیدغلامرضاقزلباش4551
 مدیر مجله زیست فناوری گیاهان داروییعلی عمارلو4547
 اورژانس و پذیرش 3(دایورت روی موبایل)4545
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان جدید کشاورزیحیدری4544
 علوم باغبانی / آزماشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهیسعیدهخالقی4533
 مدیرگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی4517
  آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیکمحمدحسن ذبیحیان4498
 مدیر گروه ملیحهیعقوبی4489
 کارشناس مسئول گروه فیزیکحسینحمزه لو پاک4481
 آزمایشگاه فیزیک 34481
 رئیس اداره ر رفاه و بازنشستگیعلی اکبرخدائی4466
 مدیر گروه زبان انگلیسیالهاممحمدی4465
 کارشناس اموال و انبارمحمدندرخانی4461
 انباردار 1رسول حسینی4460
 مدیر مرکزفروزانقاسمیان4457
 مجتمع خواهران - نجفی4456
 مدیر گروه فلسفهفرزانهذوالحسنی4448
 انتظامات / انتظامات کارگاه4446
 مدیر گروهسید مرسلقوامی4435
 سامانه های معاونت دانشجویی / مرکز بهداشت - سامانه سجاد - کارنامه سلامت جسمامیرنظری4434
 کارشناس مرکز بهداشتامیرنظری4434
 سرپرست اداره اموال و انبار جوادآدینه4429
 انتظامات / انتظامات درب ورودي4426
 انتظامات / انتظامات درب ورودی4425
 مدیر گروهمجیدحیدری4394
 ساختمان مزرعه / گاوداری4393
 ساختمان مزرعه / گوسفند داری4393
 ساختمان مزرعه / مسئول زراعت مزرعه4392
 ساختمان مزرعه / کارشناس گوسفند داری4391
 ساختمان مزرعه / آبدارخانه مزرعه4390
 ساختمان مزرعه / دفتر مزرعهشهیدی4388
 ساختمان مزرعه / مدیر مزرعهداودزحمتکش4387
 ساختمان مزرعه / کارشناس دامداودعلیاری4386
  مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی / کارشناس مرکز مشاورهجمیلهحنیفه لو4384
 مدیر گروهفاطمهعسجدی4363
 کارشناس گروهرضاموسوی4360
 مدیر گروهاباذرعرب عامری4357
 مدیر گروهامیرسلیمی4354
 معاونت پژوهشي دانشکده / سایت های دانشکدهالهامنجفی4349
 دفتر گروهرحمانفضلی4340
 دفتر گروهابوالفضلپورامیدی4339
 کارشناس اقتصاد جعفرباقری4329