خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 141-210 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه فیزیکعلیبیات2539
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
دانشکده علومگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه فیزیکحسینحمزه لو پاک4481
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 1محمودحسنی4184
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 22535
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 3حسینحمزه لو پاک4481
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه شیمیحسنشایانی جم4093
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه شیمیشراره علم بیگی2477
دانشکده علومگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 4لیلا داورپناه2343
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی NMRحسین فرزانه بناب2578
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 5سکینهمحمدی2586
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه ریاضیعلیمرصعی4074
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زمین شناسیعلیحاج ابوالفتح 4010
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه زمین شناسیرقیهمسکار2517
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زمین شناسیحسین رستمی4078
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زیست شناسیقاسممحمدی کاشانی2618
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه زیست شناسیمریم عباسی2543
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 1لیلامغانلو2616
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 2نفیسه آل یاسین2823
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه آمارعلیمحمدیان مصمم4081
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه آمارفاطمه کریمی2584
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه علوم محیط زیستجابراعظمی4486
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه علوم محیط زیسترقیهمسکار2517
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4086
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / اتاق بسیج2486
دانشکده علوممدیران گروههای آموزشی / گروههای آموزشیفریباسعادتی2633
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمریمشاطریان4735
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهمیر سعیدسید دراجی2355
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه زیست شناسیمریمعباسی2543
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه های زمین شناسی و محیط زیسترقیهمسکار2517
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه آمارفاطمهکریمی2584
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکدهامیرنجاری2299
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيحسینکاظمی2445
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیمسعودبیات4240
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشمهینبیات4195
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسییوسفرضایی4123
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسی ارشدمهین قزلباش4125
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهرزاقخدایاری4189
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیذکر اللهمروتی2406
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس حقوق / جغرافیارقیهقاسمی4329
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه اقتصاد نرگسمراد خانی4302
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه جغرافیامسعودجلالی4201
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4203
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4111
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیاقمرعباسی4295
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه مدیریت / حسابداریمصطفیجعفری4327
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه مدیریت / حسابداریرویانظری4003
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه علوم ورزشیحمید رضانوروزی4296
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه علوم ورزشیاکرم جعفری4105
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه حقوقسعیدبیگدلی4292
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس اقتصاد سودابهمحمدی4331
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش امانت کتابخانهابوالفتحرستمی4188
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش مرجع و نشریات کتابخانهرزاقخدایاری(مرجع)4118
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مدیر اداری و مالیبهرامیارمحمدی2239
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیزهرا غفاری4095
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / انتشاراتانتشارات علوم انسانیاول راهرو اصلی4212
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه فلسفهحسیناترک4183
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه فلسفهزهرادوستی4103
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان انگلیسیایوبجدیری4236
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان انگلیسیسمیراحق گویی4104
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه الهیات و تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284