خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 141-210 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  معاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیمحمد علیوفا2356
 معاونت دانشجویی / کارپردازمحمددقیقی2430
 معاونت دانشجویی / صندوق خیریه موعودحسینباقری2672
 معاونت دانشجویی / مسول انفورماتیکبهمنخلیلی پور4080
 مدیریت امور دانشجویی / مسئول اموال معاونت دانشجویییحییمصطفوی2709
 مدیریت امور دانشجویی / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
 معاونت دانشجویی / حسابداریلیلاسرداری2427
 معاونت دانشجویی / آبدارخانهیدالهمهدیخانی2569
 معاونت دانشجویی / کمیسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
 مدیریت امور دانشجویی / معاون مدیر دانشجوییعباسسلامت2213
 مسئول دفتر معاونتداودمهدوی2412
 عامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
 کارپردازاکبرقربانی 2445
 مدیریت فرهنگی / مدیر فرهنگیربابافشاری2781
 مدیریت فرهنگی / کارشناس انجمن های علمی و دانشجوییاصغرسلیمانی2845
 کارشناس سیاسی و تشکل هااحمدحیدری2401
 مدیریت فرهنگی / کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعیفاطمه قربانی2773
 کارشناس نشریات دانشجوییفاطمهعبدی2471
 مدیریت فرهنگی / کارشناس فعالیتهای دینی و اردوهااحمدحیدری2401
 مدیریت فرهنگی / مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیعلی بیات2844
 کارشناس امور فرهنگیمشهودقاسمی2557
 معاون فرهنگی و اجتماعیداوداسلامی2412
 مسئول دفتر معاونتروح الهمحمدی2332
 مدیریت اداری و پشتیبانی / مدیر اداری و پشتیبانیفرزانهامامی2755
 مدیریت اداری و پشتیبانی / مسئول دفتر اداری و پشتیبانیسیروسمسرور2755
 مدیریت مالی / مسئول دفتر و دبیرخانه مالینسرینبیات2309
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / رئیس اداره دریافت و پرداختمریمنورسینا2306
 واحد درآمد / مسئول واحد درآمدعبدالرسولبابایی2439
 اداره رسیدگی به اسناد / رئیس اداره رسیدگی به اسنادمریمیوسفی2308
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (1)سیدمهدیموسوی4281
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (2)محمدرضا قهرمانی2809
 اداره رسیدگی به اسناد / بایگانی امور مالیعباسقربانی2459
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمعصومهحسنی2863
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانیپرویزنظری2352
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول خدماتاصغرشامی2305
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول نقلیهمحمدرضانیک بین2237
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / آژانس دانشگاه--2555
 اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / کارشناس مسئول اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی‏محمودجعفری2718
 اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)محمدعلیحسنی2791
 اداره کارگزینی / رئیس اداره کارگزینیعلیاسکندری2325
 اداره کارگزینی / کارشناس حضور و غیابسهیلالازمی2466
 اداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیأت علمی(مهندسی و علوم انسانی)زینبنظری2684
 اداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی غیر هیات علمیفاطمهحاتمی2725
 کارپردازی کل / مسئول کارپردازی کلاکبرقربانی2558
 کارپردازی کل / کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی عبدالرحمانصنعتی2719
 انتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216
 کارشناس انفورماتیک مرکزیسیدحسنموسوی2730
 مدیریت مالی / کارشناس امور قراردادهازهرهمعماریان2734
 اداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)مهنازخدایی2793
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (3)ربابمحمدی2809
 اداره کارگزینی / کارشناس امور اداریسهیلاعبداللهی2827
 کارپردازی کل / کارپرداز معاونت پژوهشیحسینکاظمی4318
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (4)امیرتاران2308
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (5)میناحیدری2308
 مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریتمصطفیدین محمدی2853
 کارشناس برنامه و بودجهسلمانحیدری2249
 کارشناس برنامه و بودجه (آموزش اعضای غیر هیأت علمی - بهبود روشها و تشکیلات)نسرینسلمانیان2744
 گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / مدیر همکاریهای علمی بین المللیمهدینصیری2593
 گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسسهیلامزین2546
 گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسفرهادمردانه2561
 شورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225
 شورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
 رئیس اداره ر رفاه و بازنشستگیعلی اکبرخدائی4466
 کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
 مهمانسرای اشراقمهمانسراآقای شهیدی2229
 مهد کودکنداکابلی2420
 کارشناس امور بازنشستگی کارکنان و هیأت علمیرضاخدائی2314
 مدیر مرکز رشد و نوآوریجلالصبا2676
 کارشناس مسئول مرکز رشد و نوآوریاکرمنجفلو2750