خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-70 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستخدیجهمهاجری2413
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکحمیدهشکرائی2769
 معاونت پژوهشي دانشکده / سایت های دانشکدهالهامنجفی4349
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی-نقشه برداری-عمران)جوادآخوندی2505
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (برق)نسرینفرخپور2448
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشصفوراشاکری2768
 حوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمصطفییارقلی2384
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیحسنطاهرخانی2810
 امور اداری دانشکده / مدیر امور اداریحسینمحمدی2498
 معاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهاعظمسلطانی2573
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداری4072
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان برق4141
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان عمران2549
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان مکانیک2491
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان برق2320
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان عمران2484
 امور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميبهروزکرمی2487
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر نظام مهندسیمحمدرضاصیدی4132
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4139
 حوزه ریاست دانشکده / انتشارات2510
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر فنی و حرفه ای2490
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهامیرجوادمرادلو2413
 حراست دانشکده / کارشناس حراستامیر میرزایی2483
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (کامپیوتر)سودابهمحمدی4796
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش(معدن-شیمی-متالورژی)فریدوناسکندری2384
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستجبارخدایی2348
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2227
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیداود کولیوند2804
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمهشکوری2553
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکمحمودمرادی2481
 معاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهعادلسعادتی2461
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمحمد بادسار 2818
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي )سید علی قوامی2398
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروههای خاکشناسی و گیاهپزشکیلیلاباقری2240
 امور اداری دانشکده / مدیر امور اداریاصغراحمدی2278
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداریرضاخانی2382
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان جدید کشاورزیحیدری4544
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلیسید علی قوامی2398
 ساختمان مزرعه / مدیر مزرعهداودزحمتکش4387
 ساختمان مزرعه / دفتر مزرعهشهیدی4388
 ساختمان مزرعه / کارشناس دامداودعلیاری4386
 ساختمان مزرعه / گاوداری4393
 ساختمان مزرعه / مسئول زراعت مزرعه4392
 ساختمان مزرعه / مزرعه تحقیقاتینوری4049
 ساختمان مزرعه / کارشناس گوسفند داری4391
 ساختمان مزرعه / گوسفند داری4393
 ساختمان مزرعه / آبدارخانه مزرعه4390
 امور اداری دانشکده / کارپردازیبهمنخدایی2226
 امور اداری دانشکده / آبدارخانهباقری2381
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی)زهراشفیعی4554
 امور اداری دانشکده / مسئول امور عمومي دانشکده جدیدغلامرضاقزلباش4551
 امور اداری دانشکده / کارشناس روابط عموميعلياسلامی2211
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهعلیشمس2348
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیک ساختمان 2مریمصمدی4574
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستسمیرامحمدی2355
 حوزه ریاست دانشکده / انتشاراتمیثم صفیلو2216
 حوزه ریاست دانشکده / رصدخانهمحمودحسنی4184
 حوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیافشین زهدی4725
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمه پناهی2633
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو2541
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو4011
 معاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهسعیدذوالقدر2573
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشسعیدهبهراملوئیان2536
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه شیمیشرارهعلم بیگی2477
 امور اداری دانشکده / مدیر اداریحسینرستمی2516
 امور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميلیلاداورپناه2343