خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 281-350 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  معاونت پژوهشی / معاون پژوهشیامیدرحمانی2334
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / امور فناوری و ارتباط با جامعهقمرعزیزی2824
 موزه تاریخ طبیعی / کارشناس موزهموسیبراتی4244
 مدیریت امور پژوهشی / پایان نامه ها و حق التحقیق دانشجویانفاطمهسلطانی2615
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / امور فناوری وارتباط با جامعهمحمودمحمودی2460
 مدیریت امور دانشجویی / مدیر امور دانشجوییحامدبهرامي2454
 مرکز مشاوره دانشجویی / مدیر مرکز مشاورهپریوششهبازی4383
 مرکز بهداشت و درمان / مدیر مرکزفروزانقاسمیان4457
 معاونت دانشجویی / مسئول دفتر معاونتمهدیامانلو2771
 معاونت دانشجویی / دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویانحسینباقری2672
 معاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیمحمد علیوفا2356
 معاونت دانشجویی / کارپردازمحمددقیقی2430
 معاونت دانشجویی / صندوق خیریه موعودحسینباقری2672
 معاونت دانشجویی / مسول انفورماتیکبهمنخلیلی پور4080
 اداره امور خوابگاهها / رئیس اداره خوابگاههاحمیدنعمتی2704
 اداره امور خوابگاهها / مسئول امورخوابگاههای برادرانمحمد علیحسنلویی2298
 اداره امور خوابگاهها / مسئول امور خوابگاههای خواهرانمریمفرزاد2428
 اداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاههای خواهراننسریناحمدی2665
 اداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - استقلال0
 اداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی4283
 اداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 12690
 اداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 22367
 اداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 32677
 اداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 42714
 اداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 52715
 اداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - نجفی4456
 اداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا4288
 اداره تغذیه / مسئول سلف سرویسبهمنمحمدیاری2297
 اداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهسعیدعلیپور2774
 اداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
 اداره رفاه دانشجویی / رئيس اداره رفاه دانشجوییعمرانسیفی فلاح2283
 اداره رفاه دانشجویی / کارشناس امور رفاهي دانشجويان دانشکده علوم انسانيحسینحسنی2284
 اداره رفاه دانشجویی / کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده فنی مهندسیملیحهحسنلو2643
 اداره رفاه دانشجویی / کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده های کشاورزی و علومسولمازبابازاده2775
 اداره رفاه دانشجویی / بایگانی امور دانشجویانزینبعباسی2777
 مدیریت امور دانشجویی / مسئول اموال معاونت دانشجویییحییمصطفوی2709
 مدیریت امور دانشجویی / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
 مرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 1091020354752222
 مرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 2091020354752733
 مرکز بهداشت و درمان / کارشناس مرکز بهداشتامیرنظری4434
 مرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهجمیلهحنیفه لو4384
 مدیریت تربیت بدنی / مدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
 مدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
 مدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 12307
 مدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 22861
 اداره امور خوابگاهها / سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادرانامیرمحمدی2245
 معاونت دانشجویی / حسابداریلیلاسرداری2427
 معاونت دانشجویی / شورای صنفی رفاهی دانشجویان2411
 معاونت دانشجویی / آبدارخانهیدالهمهدیخانی2569
 مدیریت تربیت بدنی / استخر(آقایان-روزهای زوج)--2694
 مدیریت تربیت بدنی / استخر(خانمها-روزهای فرد)--2694
 معاونت دانشجویی / کمیسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
 مرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهالمیراسمیعی نژاد4385
 مدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیفاطمهمحمدی2324
 معاونت دانشجویی / کارشناس انفورماتیکمریمصمدی2255
 اداره تغذیه / کارشناس سلفعسگرتروان2774
 اداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاه برادرانرجبقرجه لو2478
 مرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهروژینامحمدی2311
 مرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهلیلاچاوشی4382
 مدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیسید سعدیفتاحی2779
 مرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 3(دایورت روی موبایل)4545
 مدیریت امور دانشجویی / معاون مدیر دانشجوییعباسسلامت2213
 اداره تغذیه / کارشناس تغذیهزیبامهری2780
 مسئول دفتر معاونت2412
 عامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
 کارپردازاکبرقربانی 2445
 مدیریت فرهنگی / مدیر فرهنگیربابافشاری2781
 مدیریت فرهنگی / کارشناس انجمن های علمی و دانشجوییاصغرسلیمانی2845
 کارشناس سیاسی و تشکل هااحمدحیدری2401
 مدیریت فرهنگی / کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعیفاطمه قربانی2773