خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 281-350 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / پایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / معاون پژوهشیامیدرحمانی2334
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / کارشناس مسئول امور فناوری و ارتباط با جامعهقمرعزیزی2824
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / کارشناس موزهموسیبراتی4244
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / مدیر امور دانشجوییحامدبهرامي2454
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / مدیر مرکز مشاورهپریوششهبازی4383
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / مدیر مرکزفروزانقاسمیان4457
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول دفتر معاونتمهدیامانلو2771
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / دبیرخانه شورای انضباطی2672
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیمحمد علیوفا2356
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کارپردازمحمددقیقی2430
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / صندوق خیریه موعودمهدیامانلو2403
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول انفورماتیکبهمنخلیلی پور4080
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / رئیس اداره خوابگاههاحمیدنعمتی2704
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مسئول امورخوابگاههای برادرانمحمد علیحسنلویی2298
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مسئول امور خوابگاههای خواهرانمریمفرزاد2428
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاههای خواهراننسریناحمدی2665
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - استقلال0
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقاییکریمجعفری4283
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 12690
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 22367
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 32677
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 42714
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 52715
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - نجفی4456
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا4288
معاونت دانشجويياداره تغذیه / رئیس اداره تغذیهعباسسلامت2213
معاونت دانشجويياداره تغذیه / مسئول سلف سرویسبهمنمحمدیاری2297
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهسعیدعلیپور2774
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / رئيس اداره رفاه دانشجوئي و کارشناس دانشکده علومعمرانسیفی فلاح2283
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجويان روزانه دانشکده علوم انسانيحسینحسنی2284
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان روزانه دانشکده های فنی مهندسیملیحهحسنلو2643
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان دانشکده کشاورزی و دانشجویان نوبت دومسولمازبابازاده2775
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / بایگانی امور دانشجویانزینبعباسی2777
معاونت دانشجويياداره پشتیبانی و نظارت / مسئول اموال معاونت دانشجوییآزاد علیمیری2709
معاونت دانشجويياداره پشتیبانی و نظارت / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 12222
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 24444
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / کارشناس مرکز بهداشتامیرنظری4434
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهجمیلهحنیفه لو4384
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / مدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیاصغرلطفی2779
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 12307
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 22861
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادرانامیرمحمدی2245
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / حسابداریلیلاسرداری2427
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / شورای صنفی رفاهی مرکزی2411
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / آبدارخانهعلینجفی2569
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(آقایان-روزهای زوج)--2694
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(خانمها-روزهای فرد)--2694
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کمسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کمسیون موارد خاصمریمزلفخانی2255
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / مسئول اموال معاونت دانشجوییآزاد علیمیری2709
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهالمیراسمیعی نژاد4385
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیفاطمهمحمدی2324
معاونت دانشجويياداره پشتیبانی و نظارت / رئیس اداره پشتیبانی و نظارت2672
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کارشناس انفورماتیکمریمصمدی2255
معاونت دانشجويياداره تغذیه / کارشناس سلفعسگرتروان2774
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاه برادرانرجبقرجه لو2478
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیموسيزلفخاني2779
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهصهباجراحی2311
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهلیلاچاوشی4382
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیسید سعدیفتاحی2779
معاونت فرهنگی و اجتماعیمسئول دفتر معاونتجلیل جلالی2412
معاونت فرهنگی و اجتماعیعامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارپردازاکبرقربانی 2445
معاونت فرهنگی و اجتماعیدبیرخانهفاطمهعبدی2471
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / مدیر فرهنگیدکتر فرجی2781