خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-490 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز معاونت پژوهشیحسینکاظمی4318
معاونت اداری مالیاداره اموال / کارشناس اموال و انبارکیوانپارسا - تلفکس4711
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / کارشناس امور بازنشستگانرضاخدایی2314
معاونت برنامه ریزی و نظارتمعاونت برنامه‏ ریزی و نظارت / معاون برنامه ریزی و نظارتداودعباسی2851
معاونت برنامه ریزی و نظارتمعاونت برنامه‏ ریزی و نظارت / مسئول دفتر معاونتسید محسنموسوی2850
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریتمصطفیدین محمدی2689
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجهسلمانحیدری2249
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / مدیر نظارت و ارزیابیعلیرضاواعظی2853
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیعلیصدرا2319
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (هیأت امناء - آمار)سید جعفر نبوی2689
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (آموزش اعضای غیر هیأت علمی - بهبود روشها و تشکیلات)نسرینسلمانیان2744
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیحسن زمانی2829
حوزه ریاست دانشگاهمدیر حوزه ریاستعلیرضاحاجیلو2712
حوزه ریاست دانشگاهمسئول دفتر ریاستحسناسلامی2331
حوزه ریاست دانشگاهآبدارخانه رياست2696
حوزه ریاست دانشگاهکارشناس دفتر ریاستسیده لیلاموسوی2318
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / مدیر همکاریهای علمی بین المللیمهدینصیری2593
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسسهیلامزین2546
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسمهتابقصابی2790
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسفرهادمردانه2561
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیرئیس اداره ر رفاه و بازنشستگیعلی اکبرخدائی4466
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهمانسرای اشراقمهمانسراآقای شهیدی2229
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهد کودکنداکابلی2420
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیداودمهدوی2754
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور بازنشستگی کارکنان و هیأت علمیرضاخدائی2314
مرکز رشد واحدهای فناوریمدیر مرکز رشد و نوآوریجلالصبا2676
مرکز رشد واحدهای فناوریکارشناس مسئول مرکز رشد و نوآوریاکرمنجفلو2750
مرکز رشد واحدهای فناوریمتصدی امور اداری مرکز رشد و نوآوریرویاحیدراوغلی2676
مرکز رشد واحدهای فناوریعامل مالی مرکز رشد و نوآوریلیلامحمدی مغانی2841
مرکز رشد واحدهای فناوریکارشناس مرکز رشد و نوآوریفاطمهحیدری2676
مدیریت تربیت بدنیمدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
مدیریت تربیت بدنیسالن شماره 12307
مدیریت تربیت بدنیسالن شماره 22861
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیاصغرلطفی2779
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیفمحمدی2324
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیموسیزلفخانی2779
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / مسئول رصدخانهحسینصفری2264
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / کارشناس رصدخانهمحمودحسنی4184
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / دفتر رصدخانه4206
روابط عموميمدیر روابط عمومیعلی سپهری2440
روابط عموميکارشناس روابط عمومیعلیسلامی4221
روابط عموميواحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفاتعلیاسلامی2238
روابط عموميدفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصریقربان عباسی2238
روابط عموميواحد فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارمحمدرضاصیدی4220
روابط عموميکارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانیالههاشتری4223
روابط عموميفكس اداره روابط عمومی3071
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی2210
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی2442
روابط عموميمرکز ارتباطات مردمی0
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول نهادعلیقره داغی2455
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول واحد خواهرانحبیبهخان محمدی2746
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریکارشناس سایبری و پایگاه اطلاع رسانیاعظموفا2856
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدفتر مرکر نیکوکاری مناسیمینتبریزی2854
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمدیر اجراییصمدبهنام2344
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول امور دفتریمحمدحسینمحمدی2455
کتابخانه مرکزیرئیس کتابخانهپرویزاحمدی2323
کتابخانه مرکزیمعاون کتابخانهسیدعلی النقینبوی2630
کتابخانه مرکزیدبیرخانه و مرکز اسناد منیرسراجی وطن2272
کتابخانه مرکزیخدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
کتابخانه مرکزیتسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه سهیلاشعبانی2391
کتابخانه مرکزیپایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
کتابخانه مرکزیمرجع و نشریات علی محمد اقدم2272
کتابخانه مرکزیتسویه حساب دانشجویان کارشناسیغریبعلی باباخانی2279
کتابخانه مرکزیامانتغریبعلیباباخانی2279
کتابخانه مرکزیامانتسعیدصحیحی2279
کتابخانه مرکزیاطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630