خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-490 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذراسماعیلزنگانی4565
 آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافترقیهعظیم خانی4566
 مدیرگروه علوم دامی2241
 دفتر گروه علوم دامی2204
 آزمایشگاه اصول تغذیهحسین سعیدمحمدی2345
 آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دامحسین سعیدمحمدی2345
 آزمایشگاه پرورش زنبور عسل علیرضامسلمی2233
 آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
 آزمایشگاه میکروبیولوژیکاملیا سیامکی2387
 آزمایشگاه فرآورده های دامیعلیرضامسلمی2233
 آزمایشگاه جوجه کشیعلیرضامسلمی2233
 مدیرگروه صنایع غذایی2432
 دفترگروه صنایع غذایی2432
 آزمایشگاه فرآوری مواد غذاییلیلاصالحی4023
 مدیرگروه علوم باغبانی4547
 آزمایشگاه گیاهشناسی-گیاهان داروییلیلاندیرخانلو4567
 آزماشگاه فیزیولوژی و فزیولوژی پس از برداشتسعیدهخالقی4533
 مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی4573
 دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستاییمعصومهفرخ نیا4573
 مدیر گروه شیمیحسنشایانی جم4093
 آموزش گروه شیمیشراره علم بیگی2477
 کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
 آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
 آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206
 آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
 آزمایشگاه شیمی 4لیلا داورپناه2343
 آزمایشگاه شیمی NMRحسین فرزانه بناب2578
 آزمایشگاه شیمی 5سکینهمحمدی2586
 مدیر گروه زمین شناسیعلیحاج ابوالفتح 4010
 آموزش گروه زمین شناسیرقیهمسکار2517
 آزمایشگاه زمین شناسیحسین رستمی4078
 مدیر گروه زیست شناسیقاسممحمدی کاشانی2618
 آموزش گروه زیست شناسیمریم عباسی2543
 آزمایشگاه زیست شناسی 1لیلامغانلو2616
 آزمایشگاه زیست شناسی 2نفیسه آل یاسین2823
 مدیر گروه آمارعلیمحمدیان مصمم4081
 آموزش گروه آمارفاطمه کریمی2584
 مدیر گروه علوم محیط زیستجابراعظمی4486
 آموزش گروه علوم محیط زیسترقیهمسکار2517
 مدیر گروه فیزیکعلیبیات2539
 آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
 کارشناس مسئول گروه فیزیکحسینحمزه لو پاک4481
 آزمایشگاه فیزیک 1محمودحسنی4184
 آزمایشگاه فیزیک 22535
 آزمایشگاه فیزیک 3حسینحمزه لو پاک4481
 مدیر گروه ریاضیعلیمرصعی4074
 آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
 مدیر گروه اقتصاد نرگسمراد خانی4302
 کارشناس اقتصاد جعفرباقری4329
 مدیر گروه جغرافیامسعودجلالی4201
 کارشناس گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4203
 کارشناس کارگاههای گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4111
 کارشناس کارگاههای گروه جغرافیاقمرعباسی4295
 مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284
 کارشناس گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیحسینقزلباش4100
 کارشناس گروه روانشناسیرویا باقری4181
 مدیر گروه روانشناسیمحمودکاظمی4107
 مدیر گروه علوم ورزشیعلیسیاح4314
 کارشناس گروه علوم ورزشیاکرمجعفری4105
 کارشناس حقوق جعفرباقری4329
 مدیر گروه حقوقسعیدبیگدلی4292
 مدیر گروه مدیریت / حسابداریمصطفیجعفری4327
 کارشناس گروه مدیریت / حسابداریرویانظری4003
 کارشناس مدیریت / حسابداریعبدالرضاعزیزی4713
 مدیر گروه فلسفهفرزانهذوالحسنی4448
 کارشناس گروه فلسفهزهرادوستی4103
 مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیفریدهوجدانی4126
 کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
 مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
 کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180