خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 211-280 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامیفاطمهعبدی4099
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه روانشناسیرویا باقری4181
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیفریدهوجدانی4126
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهریاست2299
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / آبدارخانهاصغر رحمتی2830
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / خدماتمجتبیعباسی2290
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس مدیریت / حسابداریعبدالرضاعزیزی4713
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه روانشناسیمحمودکاظمی4107
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / امور عمومی ساختمان علوم اجتماعیمسعود سعادتی4094
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مسئول دفتر مدیر آموزشجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / معاون مدیر آموزشحسنسلیمانی فرد2740
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / سرپرست ادارهمهدیسلیمی2741
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (علوم)مهدیمنتخبی2729
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (سایر رشته های دانشکده مهندسی)محمودنوری2293
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (کشاورزی)محمدرضاشامی2743
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (علوم انسانی)زینبحمزه لو2671
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر)فریباعبدی2597
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / سرپرست ادارهفاطمهبهرامی2605
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / کارشناسفضل الهقاسمی2376
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / مسئول واحد و کارشناس دانشکده مهندسي و علوم مریمبازرگان2695
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانیفاطمهمسعودی2596
معاونت آموزشيواحد نظام وظیفه / کارشناس علیکمالی2798
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / سرپرست ادارهزهرااحمدی2451
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / کارشناسمنیژهنهالی2735
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / مدیر تحصیلات تکمیلیافشینتوکلی2280
معاونت آموزشيهیأت ممیزه / کارشناسنازیلاقزلباش2598
معاونت آموزشيگروه استعداد های درخشان / مدیر گروه استعداد های درخشانافشینتوکلی2280
معاونت آموزشيگروه استعداد های درخشان / کارشناسمحمدعلیمحمدی2533
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2698
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / کارشناس دبیرخانهاعظمکریمی2282
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / کارشناس دبیرخانهمحمودفرخنیا2736
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشسیدجعفرطاهری2296
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشجمالاحمدی2312
معاونت آموزشيگروه برنامه ریزی آموزشی / کارشناس دفتر گسترش رشته هافاطمهاصغری4774
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / معاون آموزشامیرمومنی هزاوه2335
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مدیر آموزشرضانوروزیان2335
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / کارشناسفرحنازتنها2728
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / کارشناسمریممرسلی2507
معاونت آموزشيگروه برنامه ریزی آموزشی / کارشناس برنامه ریزیزهراهاشمی4773
معاونت آموزشيگروه برنامه ریزی آموزشی / رئیس گروه برنامه ریزی آموزشیدکتر حسینصفری4772
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / مسئول دفتر معاونتپرویزنظری2334
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مدیر امور پژوهشیجعفرغضنفریان2594
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی داخلیصفیهاشرفی2595
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی خارجیبهارکاشتری2363
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / کارشناس انتشاراتصونانصر2641
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه عباسعلیزمانی2404
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / رئیس امور فناوری و ارتباط با جامعه حسن رضامیرزایی2404
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / مدیر انفورماتیکسجادحق زاد کلیدبری2650
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی ای میل مریمسیفایی2685
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی اینترنتسعیدرزاقی2379
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وایرلسبهزادبرجی2700
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / رئیس کتابخانهپرویزاحمدی2323
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / معاون کتابخانهسیدعلی النقینبوی2630
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / دبیرخانهمنیرسراجی وطن2272
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / خدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتجنتعزیزی2279
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتغریبعلیباباخانی2279
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتسعید صحیحی2279
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / کارشناس اداره تجهیزات آزمایشگاهیحامدآغاجری2207
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / کارشناس موزهفاطمهسلطانی4243
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / دبیرخانه موزهفاطمهسلطانی4245
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / اطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / تسویه حساب پایان نامهسهیلاشعبانی2391
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مسئول دبیرخانه و طرحهای داخلیبتولموسی زاده بهروز2462