خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 491-536 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  کارشناس گروه فلسفهزهرادوستی4103
 مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیفریدهوجدانی4126
 کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
 مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
 کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180
 مدیر گروه زبان انگلیسیایوبجدیری4236
 کارشناس گروه زبان انگلیسیمجیدقنبری4104
 مرکز مشاوره دانشجوئی / مدیر مرکز مشاورهپریوششهبازی2311
 مرکز مشاوره دانشجوئی / کارشناس مرکز مشاورهجمیلهحنیفه لو4384
 مرکز مشاوره دانشجوئی / کارشناس مرکز مشاورهروژینامحمدی2311
 رئیس اداره خوابگاههاحمیدنعمتی2704
 مسئول امورخوابگاههای برادرانمحمد علیحسنلویی2298
 مسئول امور خوابگاههای خواهرانمریمفرزاد2428
 کارشناس خوابگاههای خواهراننسریناحمدی2665
 خوابگاه برادران - روغنی زنجانی20 به بعدساعات پاسخگویی4587
 خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی20 به بعدساعات پاسخگویی4586
 مجتمع خواهران - فاطمیه 12690
 مجتمع خواهران - فاطمیه 22367
 مجتمع خواهران - فاطمیه 32677
 مجتمع خواهران - فاطمیه 42714
 مجتمع خواهران - فاطمیه 52715
 مجتمع خواهران - نجفی4456
 خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا4288
 سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادران (شهید فرجامی-علیخانی-ناصربخت-عسگری نژاد-بابازاده-نوری-روغنی-ورقایی-رنج بر)--2245
 کارشناس خوابگاه برادرانرجبقرجه لو2478
 مدیر مرکزفروزانقاسمیان4457
 اورژانس و پذیرش 1091020354752222
 اورژانس و پذیرش 2091020354752733
 کارشناس مرکز بهداشتامیرنظری4434
 اورژانس و پذیرش 3(دایورت روی موبایل)4545
 داروخانه091023014472733
 اداره رفاه دانشجویی / رئيس اداره رفاه دانشجوییعمرانسیفی فلاح2283
 اداره رفاه دانشجویی / کارشناس امور رفاهي دانشجويان دانشکده علوم انسانيحسینحسنی2284
 اداره رفاه دانشجویی / کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده فنی مهندسیملیحهحسنلو2643
 اداره رفاه دانشجویی / کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده های کشاورزی و علومسولمازبابازاده2775
 اداره رفاه دانشجویی / بایگانی امور دانشجویانزینبعباسی2777
 معاونت دانشجویی / شورای صنفی رفاهی دانشجویان2411
 مسئول سلف سرویسبهمنمحمدیاری2297
 اتوماسیون تغذیهسعیدعلیپور2774
 اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
 کارشناس سلفعسگرتروان2774
 کارشناس تغذیهزیبامهری2780
 مدیر نظارت و ارزیابیعلیرضاواعظی2851
 نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیتعلیصدرا2319
 کارشناس نظارت و ارزیابیمجیدخدایی2850
 کارشناس نظارت و ارزیابیحسن زمانی2829