خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 561-599 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (https://edu.znu.ac.ir)فاطمهمسعودی2596
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت پژوهشی / سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)صفیهاشرفی2595
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)حمیدنعمتی2704
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)سعید علیپوریحیی فضلی2774
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت اداری مالی / اتوماسیون اداری (https://erp.znu.ac.ir/Hermes.html)خلیلباقری2718
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت نظارت و ارزیابی / سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)نسرینسلمانیان2744
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های روابط عمومی / رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)محمدرضاصیدی4220
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)کبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه https://zcs.znu.ac.irکبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)مریمسیفائی2685
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / بانک نرم‌ افزار (http://sb.znu.ac.ir)سعیدرزاقی2379
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / پورتال دانشگاه زنجانکبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)سعیدرزاقی2379
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / مرکز بهداشت - سامانه سجاد - کارنامه سلامت جسمامیرنظری4434
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روانپریوششهبازی2311
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https://bp.se.ir)عمرانصیفی فلاح2283
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجوییمریمزلفخانی2263
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده مهندسی (https://lms.znu.ac.ir)مهندسیآموزش دانشکده2448
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده کشاورزی (https://lms.znu.ac.ir)کشاورزیآموزش دانشکده2398
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)علوم انسانیآموزش دانشکده4191
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم (https://lms.znu.ac.ir)علومآموزش دانشکده2536
دبیرخانه هیأت امناءدبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان / دبیرخانهسید جعفرنبوی2689
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / کارشناسسیناعلاءپور2207
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / دبیر کارگروهسیدمحسن نجفیان2331
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دبیرخانه کارگروه جلال صبا2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / کارشناس دبیرخانه کارگروهاکرمنجفلو2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / کارشناس دبیرخانه کارگروهفاطمهحیدری2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دفتر دبیرخانه کارگروهرویاحیدراوغلی2676
آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفتهتلفن تماس :آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته4219
مرکز ایلخانی شناسیدفتر گروه پژوهشیمسعودبیات4308
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاصغر محمدی4004
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیمسعود اسکندری2683
آزمایشگاه پردازش موازی، سیستم عامل و سیستم های بلادرنگکارشناس1111
آزمایشگاه پردازش موازی، سیستم عامل و سیستم های بلادرنگمسئول آزمایشگاه2222
ستاد هفته پژوهشجمال داودی  2334
ستاد هفته پژوهشنصراله عباسی  2594
ستاد هفته پژوهشصفیه اشرفی  2595
ستاد هفته پژوهشصونا نصر  2641