خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
یاریانمجیداستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
رحمانیمریماستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
حسین زادهمرتضی mhoseinzadeh[at]znu.ac.ir استادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
سالاریتکتم t.salari@znu.ac.ir استادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
انتصار فومنیغلام حسین.استادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیروانشناسی
بزرگزادهمیر عمادالدین .استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جلالیمیرجلال.استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
صرافیمحسن.استادیار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
باقریامیرa.bagheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
غایب لوعباسa.ghayebloo[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
محمدیان مصممعلیa.m.mosammam at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
نعیمیامیرa.naeimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
سلیمیامیرa.salimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
سامهآسیهa.sameh@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
شکریعلیa.shokri[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
اصفهاني زنجانیرضاa@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
سودیعلی اکبرaasoudi [at] yahoo.comاستاد - بازنشستهدانشکده علومشیمی
بیاتعلیabayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
عباسیسعیدAbbasi.Saeed[at]Znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
عباسینصرالهabbasi@znu.ac.irاستاددانشکده علومزمین شناسی
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
ابوالفضلیمسعودabolfazli.masood@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
فرجيعبداللهaf1390@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فلاحیاحمدafallahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
افصحیکامران afsahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
افشارچیمحسنafsharchim@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
افشاریربابafshari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
افشارنیاحامدafsharnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
زهدیافشینafshin.zohdi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
گنجلوعلیaganjloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
آقا محمدیعلیAghamohammadi.ali@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
گلچیناحمدagolchin2011@yahoo.comاستاددانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
احدنژاد روشتیمحسنahadnejad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
قیدیاحمدahgheidi@yahoo.comاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
احمدیمنیژهahmadi.manijeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
احمدیابراهیمAhmadi@znu.ac.ir استاددانشکده علومشیمی
جلیلوندابوالفضلajalilvand[at]znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
مرادلوامير جوادajmoradloo@znu.ac.ir دانشیاردانشکده مهندسیعمران
کاوسیاورنگakavousi@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
حسنیاکبرAKBAR.HASSANI@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
میرزایی الموتیحمیدرضاalamoutih@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
حاجي ابوالفتحعلیaliabolfath@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
علی محمدیعلیرضاalimohammadi.alireza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
علی پناهیفاطمهalipanahi@hotmail.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
سیاحعلیalisayyah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
گرزیعلیAli_gorzi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
جعفروندعلیali_jafarvand@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
رفیعیعلیali_rafiee@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
مؤمنی هزاوهامیرam.hezaveh@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
امانی چاکلیبهرامamani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
امانی فرستارهamanifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
امانلوحميدamanlou@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم دامی
عمارلوعلیamarlou@znu.ac.irدانشیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
دلاورمحمد امیرamir-delavar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
جباریامیرamir_jabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
مختاریمیرعلی اصغر amokhtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
رحیمیامیر مسعودamrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
رضاییامیرam_rezaie@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir