بروزرسانی: 9-8-1402
طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه

معرفی:

شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های خصوصی و دولتی به منظور استفاده از توانمندی‌های علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه و ظرفیتهای آزمایشگاهی آن، می توانند با عقد قرارداد پژوهشی اقدام به رفع نیازهای تحقیقاتی خود نمایند.

گردش کار:

پرسش های متداول:

 

  1. بالاسری دانشگاه چند درصد می باشد؟  بالاسری دانشگاه 12 درصد مبلغ کل قرارداد می باشد.
  2. درصد کسری بانک مرکز چیست؟ 3درصد کل مبلغ قرارداد می باشد که قبل از واریز به حساب دانشگاه توسط دولت از نبلغ دانشگاه کسر می گردد.( این درصد کسری توسط دولت به مناطق کمتر توسعه یافته کشور عزینه می شود).
  3. مالیات طرحها چگونه محاسبه می گردد و چند ردصد می باشد؟ ملیات طرحهای پزوهشی برون دانشگاهی 5 درصد هزینه پرسنلی می‌باشد.
  4. هزینه پرسنلی و غیر پرسنلی چگونه محاسبه می گردد؟  این هزینه ها از پروپوزال طرح که توسط مجری طرح(هیات علمی) تهیه شده و توسط کارفرما نیز تایید شده احصا می گردد.  و در صورتی که در پروپوزال هزینه ها قابل احصا نباشد مجری طرح طی نامه رسمی به دفتر فناروی اعلام می نماید.
  5. آیا تیم همکاری قابل تغییر می باشد؟ تیم همکاری بعد از خاتمه یافتن طرح قابل تغییر نمی باشد.  در صورتی که طرح در حال اجرا باشد با تهیه صورتجلسه مبنی بر اینکه اعضای تیم همکاری خود اظهار نمایند که دیگر در انجام طرح همکاری نمی کنند. و سپس با تایید کارفرما ، حذف و اضافه نمودن اعضای تیم امکان پذیر می‌باشد.

 

کارشناس مربوطه: دفتر ارتباط با صنعت