خانه :: اساتید :: اخبار
کارگاههای پژوهشکده فناوری های نوین زیستی
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی XPS و تفسیر نتایج آن رانموده است. (8-9-1401) ادامه خبر