بروزرسانی: 10-2-1397
مسئول آزمایشگاه اکولوژی

حمیدرضا صراف معیری
دانشیار
پست الکترونیکی
hamidsarrafm@gmail.com 
آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/moayeri_sarraf
تلفن
  (+98) 24 33 05 2337
فکس
  (+98) 241 228 3202

بازدید امروز: 3