بروزرسانی: 30-11--1
نحوه صحیح آدرس دهی گروه های مختلف دانشکده

نحوه صحیح آدرس دهی گروه های مختلف دانشکده در مقالات

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

Department of Horticulture Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

 

 

 

 

بازدید امروز: 5


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید