بروزرسانی: 18-5-1394
ارتباط با گروه علوم دامی


مدیریت گروه علوم دامی

نام و نام خانوادگی

دکتر حمیدرضا طاهری

تلفن

2241 3305 24 98+

نمابر گروه

2204 3305 24 98+

نمابر دانشکده

2283202 24 98+

ایمیل

hr.taheri@znu.ac.ir

آدرس

زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، کدپستی 38791-45371- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی

مسئول دفتر گروه علوم دامی

نام و نام خانوادگی

معصومه فرخ نیا

تلفن

2204 3305 24 98+

نمابر

2204 3305 24 98+

ایمیل گروه

animalscience@znu.ac.ir

آدرس

زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، کدپستی 38791-45371- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی

شماره تلفن‌ اعضاء هیئت علمی گروه علوم دامی:

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره داخلی

سایر داخلی های مرتبط

1

دکتر مرادپاشا اسکندری نسب

2244

 

2

دکتر حمید امانلو

2235

 

3

دکتر بهنام رستمی

2801

 

4

مهندس رحیمه سپهری

2234

 

5

دکتر مجید شاهمرادی

2243

 

6

دکتر محمد حسین شهیر

2660

2280

7

دکتر حمیدرضا طاهری

2243

2241

8

دکتر رضا معصومی

-

 

9

دکتر حمیدرضا میرزایی الموتی

2645

 

10

دکتر محمد طاهر هرکی نژاد

2230

2546

شماره تلفن‌ کارشناسان آزمایشگاه ها و فارم های علوم دامی:

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره داخلی

سایر داخلی های مرتبط

1

جواد درگاهی

2387

 

2

سهیلا باقری

2345

 

3

علیرضا مسلمی

2233

 

4

کاملیا سیامکی

-

 

5

مهندس جعفری

2225

 

6

مهندس علیاری

2453

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-