بروزرسانی: 18-3-1400
ارتباط با گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی


 
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تلفن
02433054554
نمابر
02433054554
ایمیل
آدرس

ايران- زنجان- دانشگاه زنجان- صندوق پستي 45195 -313 دانشكده كشاورزي- گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی.

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-