بروزرسانی: 29-3-1403
واحد گوسفنداری

تأسیسات واحد گوسفنداری مشتمل بر دو سالن پرورشی به مساحت 900 متر مربع، 4 بهاربند هر کدام به مساحت 300 متر مربع، انبار علوفه به مساحت 100 متر مربع و ساختمان کارگری و دانشجویی به مساحت 80 متر مربع می باشد. حدود ۵۰۰ راس میش، قوچ و بره افشاری و شال در گله نگهداری می شود.

طرح انتقال ژن چند قلوزایی به گوسفند افشاری از سال 1385 در واحد گوسفنداری دانشگاه زنجان شروع شد که این طرح یکی از طرح‌های موفق در کشور می‌باشد که به مرحله تجاری سازی انبوه رسیده است.

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-