بروزرسانی: 3-5-1403
برنامه ترمی

 

برنامه ترمی ( به تفکیک مقطع تحصیلی ، َگروه و رشته )

 

كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری

 

آگروتکنولوژی

آگروتکنولوژی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 ژنتیک و به نژادی 

بیوتکنولوژی

بیوتكنولوژی گیاهی

ژنتیک و به نژادی گیاهی

علوم دامی ( گرایش دام )- ورودی های مهر 96 و بعد از آن

ژنتیک و اصلاح دام

تغذیه طیور

علوم دامی ( گرایش دام )

پرورش زنبور عسل

اصلاح دام

علوم دامی ( گرایش طیور )

تغذیه دام

تغذیه دام ( تغذیه نشخوار کنندگان )

فیزیولوژی دام

علوم دامی ( گرایش طیور )ورودی های مهر 96 و بعد از آن تغذیه طیور

کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

ارشد ترویج 

دکتری ترویج

 
  ارشد آموزش  دکتری آموزش
ارشد توسعه روستایی
    دکتری توسعه کشاورزی

علوم و مهندسی باغبانی

گیاهان زینتی

فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغبانی

سبزی ها

درختان میوه‌

گیاهان دارویی

تولید محصولات گلخانه ای

 

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

گیاهپزشكی-ورودی 93

بیماری شناسی گیاهی

قارچ شناسی و بیماری گیاهی

بیماری شناسی گیاهی -جدید

گیاهپزشكی-ورودی های 94 , 95

حشره‌شناسی کشاورزی

نماتولوژي گیاهی
گیاهپزشكی -ورودی های مهر 96 و بعد از آن پروکاریوتهاي بیماریزاي گیاهی

حشره‌شناسی کشاورزی-جدید

ویروس شناسی و بیماریهاي ویروسی گیاهی

علوم خاك

پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاك

فیزیک و حفاظت خاك

فیزیك و حفاظت خاك

پیدایش و رده بندی خاک

شیمی و حاصلخیزی خاك

شیمی و حاصلخیزي خاک
بیولوژي خاك

علوم و مهندسی آب

آبیاری و زهكشی

-

 

سازه های آبی
 

صنایع غذایی -ورودی های مهر 96 و بعد از آن

صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

صنایع غذایی –فناوری مواد غذایی

-

 

بازدید امروز: 5


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید