خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 361-420 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
نخستین پناهیپروانهpanahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پیر محمدیعلی اکبرpirmohamadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پوریوسفمجیدpouryousef@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علمداریپریساp_alamdari@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
یمانیپریساp_yamani[َat]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
پیرایشرضا r-pirayesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عزیزیرضاr.azizi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
ربانیجوادrabbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
ربی انگورانیحسینRabbihosein@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم زراعی
ربیعیعباسrabiee[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
ربيعيوليrabiei@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
شرفرهامraham_sharaf-[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
رحمانیمریمrahmani.maryam@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
رحمانیسهرابrahmani.sohrab@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
رحمانیحسنrahmani_hsn@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
رحمان پور زنجانیعلیRahmanpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
رئیس پورکوهزادRaispour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
رجاییفاطمهRajaei_Fatemeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
کیامهر رامینramin (a) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
دوست محمدیرامینramin.doostmohammadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
رشتچیوحیدrashtchi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
رسولیمحمودrasooli@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
حسینیرسولrasoulhosayni@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
رسولیعباسrasouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
رضویفرهنگrazavi.farhang@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
رفاهیآرشrefahi.arash@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
تیموری فعالرضاreza.faal@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
امیدیرضاrezaomidi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
همتیرقیهrhemati@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
خسرویربابrkhosravi {at} znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
معصومیرضاrmasoumi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
دوستیرضاr_dousti@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
فتوترضا r_fotovat@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محرمیرسولr_moharami@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
رسولیرضاr_rasuli(at)znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
رضائيروح الهr_rezaei(at)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
حق زاد کلیدبریسجادs.haghzad@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
نوروزیسیاوشs.nouroozi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
رحمانیسعیدs.rahmani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
طوفانسیروسS.toofan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
سعادتیفریبا saadati[at]znu[dot]ac[dot]irدانشیاردانشکده علومشیمی
صباجلال saba(AT)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
غيور صدیقغلامرضاsadiq@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
ساعیموسی saei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
صفالیلاsafa(At)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
فلاحتمحمدصادقsafalahat@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعماری
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
تقویلیلاsangdehi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
صرافحمیدرضا sarraf.hamid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
حشمتیعمرانsee below پایین را ببینید دانشیاردانشکده علومزیست شناسی
سیف پناهی شعبانیجبارseifpanahi.j@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir