خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه    
سامانه های معاونت آموزشی            
سامانه گلستان - دانشکده های مهندسی و علوم (https://edu.znu.ac.ir)
بازرگان - مریم       
2695
سامانه گلستان - دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (https://edu.znu.ac.ir)
مسعودی - فاطمه       
2596
سامانه آموزش مجازی - دانشکده مهندسی (https://lms.znu.ac.ir)
آموزش دانشکده - مهندسی       
2448
سامانه آموزش مجازی - دانشکده کشاورزی (https://lms.znu.ac.ir)
آموزش دانشکده - کشاورزی       
2398
سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)
آموزش دانشکده - علوم انسانی       
4191
سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم (https://lms.znu.ac.ir)
آموزش دانشکده - علوم       
2536
سامانه های معاونت دانشجویی            
اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)
نعمتی - حمید       
2704
اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)
یحیی فضلی - سعید علیپور       
2774
سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجویی
زلفخانی - مریم       
2263
مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روان
شهبازی - پریوش       
2311
مرکز بهداشت - سامانه سجاد - کارنامه سلامت جسم
نظری - امیر       
4434
پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https://krd.swf.ir)
سیفی فلاح - عمران       
2283
سامانه های معاونت اداری مالی            
اتوماسیون اداری (https://erp.znu.ac.ir/Hermes.html)
باقری - خلیل       
2718
سامانه های معاونت پژوهشی            
سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)
اشرفی - صفیه       
2595
سامانه های معاونت نظارت و ارزیابی            
سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)
سلمانیان - نسرین       
2744
سامانه های روابط عمومی            
رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)
صیدی - محمدرضا       
4220
سامانه های مرکز انفورماتیک            
پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)
سیفائی - مریم       
2685
سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)
برجی - بهزاد       
2379
پورتال دانشگاه زنجان
شکوری نیا - کبری       
2392
سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)
شکوری نیا - کبری       
2392
سامانه https://zcs.znu.ac.ir
شکوری نیا - کبری       
2392