خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت دانشجویی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، معاونت دانشجویی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283254    
معاونت دانشجویی            
مسئول دفتر معاونت
امانلو - مهدی       
2771
مسول انفورماتیک
خلیلی پور - بهمن       
4080
کارشناس انفورماتیک
صمدی - مریم       
2255
دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان
باقری - حسین       
2672
مسئول کارپردازی
وفا - محمد علی       
2356
کارپرداز
دقیقی - محمد       
2430
حسابداری
سرداری - لیلا       
2427
شورای صنفی رفاهی دانشجویان
-        
2411
صندوق خیریه موعود
باقری - حسین       
2672
کمیسیون موارد خاص
زلفخانی - مریم       
2263
آبدارخانه
مهدیخانی - یداله       
2569
مدیریت امور دانشجویی            
مدیر امور دانشجویی
بهرامي - حامد       
2454
معاون مدیر دانشجویی
سلامت - عباس       
2213
کارشناس تاسیسات دانشجویی
اشرفی - محمد       
2697
مسئول اموال معاونت دانشجویی
مصطفوی - یحیی       
2709
   اداره امور خوابگاهها            
رئیس اداره خوابگاهها
نعمتی - حمید       
2704
مسئول امورخوابگاههای برادران
حسنلویی - محمد علی       
2298
مسئول امور خوابگاههای خواهران
فرزاد - مریم       
2428
کارشناس خوابگاه برادران
قرجه لو - رجب       
2478
کارشناس خوابگاههای خواهران
احمدی - نسرین       
2665
سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادران
محمدی - امیر       
2245
خوابگاه خصوصی برادران - استقلال
-        
0
خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی
-        
4283
مجتمع خواهران - فاطمیه 1
-        
2690
مجتمع خواهران - فاطمیه 2
-        
2367
مجتمع خواهران - فاطمیه 3
-        
2677
مجتمع خواهران - فاطمیه 4
-        
2714
مجتمع خواهران - فاطمیه 5
-        
2715
مجتمع خواهران - نجفی
-        
4456
خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا
-        
4288
   اداره تغذیه            
مسئول سلف سرویس
محمدیاری - بهمن       
2297
اتوماسیون تغذیه
علیپور - سعید       
2774
اتوماسیون تغذیه
فضلی - یحیی       
2774
کارشناس سلف
تروان - عسگر       
2774
کارشناس تغذیه
مهری - زیبا       
2780
   اداره رفاه دانشجویی            
رئيس اداره رفاه دانشجویی
سیفی فلاح - عمران       
2283
کارشناس امور رفاهي دانشجويان دانشکده علوم انساني
حسنی - حسین       
2284
کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده فنی مهندسی
حسنلو - ملیحه       
2643
کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده های کشاورزی و علوم
بابازاده - سولماز       
2775
بایگانی امور دانشجویان
عباسی - زینب       
2777
مرکز بهداشت و درمان            
مدیر مرکز
قاسمیان - فروزان       
4457
کارشناس مرکز بهداشت
نظری - امیر       
4434
اورژانس و پذیرش 1
- 09102035475       
2222
اورژانس و پذیرش 2
- 09102035475       
2733
اورژانس و پذیرش 3(دایورت روی موبایل)
-        
4545
مرکز مشاوره دانشجویی            
مدیر مرکز مشاوره
شهبازی - پریوش       
4383
کارشناس مرکز مشاوره
حنیفه لو - جمیله       
4384
کارشناس مرکز مشاوره
محمدی - روژینا       
2311
کارشناس مرکز مشاوره
سمیعی نژاد - المیرا       
4385
کارشناس مرکز مشاوره
چاوشی - لیلا       
4382
مدیریت تربیت بدنی            
مدیر تربیت بدنی
محمدی - مهران       
2778
کارشناس ورزشی
فتاحی - سید سعدی       
2779
کارشناس ورزشی
سیلاطانی - شبنم       
2862
کارشناس ورزشی
محمدی - فاطمه       
2324
سالن شماره 1
-        
2307
سالن شماره 2
-        
2861
استخر(آقایان-روزهای زوج)
- - -       
2694
استخر(خانمها-روزهای فرد)
- - -       
2694