خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت فرهنگی و اجتماعی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت فرهنگی-اجتماعی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283076    
معاون فرهنگی و اجتماعی
اسلامی - داود       
2412
مسئول دفتر معاونت
مهدوی - داود       
2412
کارشناس امور فرهنگی
موسوی - سیدمحسن       
2327
عامل مالی معاونت
محمدی - لیلا       
2841
مدیریت فرهنگی و اجتماعی            
مدیر فرهنگی
افشاری - رباب       
2781
کارشناس فعالیتهای قرآنی
حبشی - رسول       
2412
کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعی
قربانی - فاطمه        
2773
مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی            
مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
بیات - علی       
2844
کارشناس انجمن های علمی و دانشجویی
سلیمانی - اصغر       
2845
کارشناس نشریات دانشجویی
عبدی - فاطمه       
2471
کارشناس امور فرهنگی
قاسمی - مشهود       
2557
کارشناس فعالیتهای دینی و اردوها
حیدری - احمد       
2401
کارشناس سیاسی و تشکل ها
حیدری - احمد       
2401