خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 181-240 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
بیگدلیسعیدBIGDELI {at} znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیحقوق
رحمانیسعیدs.rahmani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
فضلیسعیدfazli[at]znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیبرق
جلیل زادهسعیدjalilzadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
عباسیسعیدAbbasi.Saeed[at]Znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
قوامیسعیدghavami.saeed@znu.ac.irمربیدانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
رحمانیسهرابrahmani.sohrab@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
زرین قلمیسهیلاzaringhalami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
مرتضويسيد نجم الدينMortazavi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خادمیسیامکkhademi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نوروزیسیاوشs.nouroozi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
لاجوردیسید احمدlajevardi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
ارجمندیسید علی اصغرarjmandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
عمادیسید مانیemadi.mani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
جعفریان امیریسید مجیدsm_jafarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
شعاعیسید محمدsm.shoaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
حسینی سید مرتضیm.hoseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
قوامیسید مرسلghavami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
حسینیسید هادیhhosseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
موسویسید هاشمshmusavi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
آل یاسینسیدحسام الدینhesamaliasin@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
میرموسویسیدحسینhossein.mousavi047@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
شیردلسیده اکرمshirdel@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
ترابیسیده یلداy.torabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
طوفانسیروسS.toofan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
غایب لوسیماghayebloo.sima[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
حق نظریسیمینhaghnazari.simin@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
توحیدلوشادعلیtohidloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
محمدیشهرامshahram@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیبرق
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
یوسفی امیریطاهرyousefiamiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
الهیطاهرهtelahi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
رسولیعباسrasouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
ربیعیعباسrabiee[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
غایب لوعباسa.ghayebloo[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
بهاریعباسBahari@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
فرجيعبداللهaf1390@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
خیریعزیزالهkheiry@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
شيردليعظيمazimshirdeli@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
شکریعلیa.shokri[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
گرزیعلیAli_gorzi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
آقا محمدیعلیAghamohammadi.ali@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
گنجلوعلیaganjloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
حاجي ابوالفتحعلیaliabolfath@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
منصوریعلیmansory.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
نجفیعلی najafiATznu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
بیاتعلیabayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
جعفروندعلیali_jafarvand@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
رحمان پور زنجانیعلیRahmanpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir