خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 241-300 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
فرتاشعلیfartash@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمکانیک
رفیعیعلیali_rafiee@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
باباخانیعلیBabakhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
عمارلوعلیamarlou@znu.ac.irدانشیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
سیاحعلیalisayyah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
اسکندریعلیeskandari.a[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
سلیمانیعلیasoleimani@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیباغبانی
امیریعلیa_amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
محمدیان مصممعلیa.m.mosammam at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
ترابیعلی اصغرatorabi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
پیر محمدیعلی اکبرpirmohamadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
سودیعلی اکبرaasoudi [at] yahoo.comاستاد - بازنشستهدانشکده علومشیمی
قادیعلی اکبرGhadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
واعظیعلی رضاvaezi.alireza@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیخاک شناسی
یوسفیعلی رضاyousefi.alireza ATSin znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
خان تیموریعلیرضاkhanteymoori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
معظمیعلیرضاmoazzami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
شریفیعلیرضاarsharifi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
فیروزفرعلیرضاfiroozfar@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
شایسته فردعلیرضاshayestehfard@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خاوندی خیاویعلیرضاkhavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
علی محمدیعلیرضاalimohammadi.alireza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
حشمتیعمرانsee below پایین را ببینید استادیاردانشکده علومزیست شناسی
احمدیعیسیi_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
پیریعیسیisapiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
جعفریغلام حسنjafarihas@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
انتصار فومنیغلام حسین.استادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیروانشناسی
جودکیغلام رضاgh_reza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
مجردیغلامرضاgh.r.mojarradi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
غيور صدیقغلامرضاsadiq@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمدی مغانجوقیفاطمهfateme.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
شهریاریفاطمهshahryari@znu.ac.ir shahryari1استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
عسجدیفاطمهasjodi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
نکونامفاطمهnekounam@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
رجاییفاطمهRajaei_Fatemeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
قاسم زادهفاطمهghasemzadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
علی پناهیفاطمهalipanahi@hotmail.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
موسویفاطمه ساداتfmousavi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
ذوالحسنیفرزانهfa.zolhasani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
مریخ بیاتفرشادf.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
میرزا پورفرض اللهf.mirza@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
بیاتفرهادbayat [dot] farhad [at-sign] znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
میثاقیفرهادFarhad_Misaghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
کبیری اصفهانیفرهادf.kabiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
صمیمی نمینفرهادf.samiminamin@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
خوئینیفرهاد khoeini[at]znu.ac.ir استاددانشکده علومفیزیک
رضویفرهنگrazavi.farhang@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
فرخیفرهنگFarhang.Farrokhi@Gmail.comاستادیاردانشکده مهندسیعمران
قاسمیان رودسریفروزانf-ghasemian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
مبینیفریباfar_mobini@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
سعادتیفریبا saadati[at]znu[dot]ac[dot]irدانشیاردانشکده علومشیمی
شکاریفریدshekari@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
وجدانیفریده vejdani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
پیریفریدهfarideh.piri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
محمدی کاشانیقاسمkashani_gm@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
نباتیانقاسمgh.nabatian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
مهتابیقربانghmahtabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
ولیئیقربانvaly.qorban|at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
دولتیلطفعلی l.dolatti@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir