خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 141-210 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
گزینش کارکنانمدیر هسته گزینشسیامکانصاری2757
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / انتشاراتانتشارات علوم انسانیاول راهرو اصلی4212
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتغریبعلیباباخانی2279
کتابخانه مرکزیتسویه حساب دانشجویان کارشناسیغریبعلی باباخانی2279
کتابخانه مرکزیامانتغریبعلیباباخانی2279
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان دانشکده کشاورزی و دانشجویان نوبت دومسولمازبابازاده2775
معاونت اداری مالیواحد درآمد / مسئول واحد درآمدعبدالرسولبابایی2439
معاونت اداری مالیصندوق معین / رئیس هیئت مدیرهعبدالرسول بابایی2439
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمحمد بادسار 2818
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / مسئول واحد رایانه و حین تحصیل كارشناس دانشكده مهندسي و علوممریمبازرگان2695
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های مهندسی و علوم (https://edu.znu.ac.ir)مریمبازرگان2695
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه معماریمحمدباقری4746
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی)لیلاباقری2240
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس گروه روانشناسیرویا باقری4181
مدیریت حراستانتظامات / مسئول انتظاماتجعفرباقری2231
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت اداری مالی / اتوماسیون اداری (https://erp.znu.ac.ir/Hermes.html)خلیلباقری2718
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / دبیرخانه موزهموسی براتی4245
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / کارشناس موزهموسیبراتی4244
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وایرلسبهزادبرجی2700
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی وایرلس و اکانتهای اینرنتبهزادبرجی2700
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)بهزادبرجی2379
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکسعباسبهاری4253
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیهیات علمی پژوهشیعباس بهاری4253
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشسعیدهبهراملوئیان2536
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / مدیر امور دانشجوییحامدبهرامي2454
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / سرپرست ادارهفاطمهبهرامی2605
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمدیر اجراییصمدبهنام2344
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه برقفرهادبیات4071
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / اتاق پروژه برق - گروه برقروح الهبیات2511
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه پروژه و نمونه سازیناصربیات4144
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه فیزیکعلیبیات2539
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشمهینبیات4195
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیعلی بیات2844
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / مسئول دفتر و دبیرخانه مالینسرینبیات2309
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / مسئول برق و مخابراتعلی اکبربیات2333
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد برادرانمجیدبیات2547
مدیریت طرحهای عمرانیمسئول نگهداری تأسیسات الکتریکیعلی اکبربیات2333
مرکز ایلخانی شناسیدفتر گروه پژوهشیمسعودبیات4308
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه برقوجیههبیرامی2762
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه حقوقسعیدبیگدلی4292
معاونت اداری مالیاداره طرحهای عمرانی / رئیس اداره طرحهای عمرانیرضاتاران2550
معاونت اداری مالیاداره اموال و انبار / کارشناس اموال و انبارامیرتاران4711
مدیریت طرحهای عمرانیرئیس اداره طرح های عمرانیرضاتاران2550
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدفتر مرکر نیکوکاری مناسیمینتبریزی2854
معاونت دانشجويياداره تغذیه / کارشناس سلفعسگرتروان2774
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه مكانيكمحمدتقیلو4150
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / کارشناسفرحنازتنها2728
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / مدیر تحصیلات تکمیلیافشینتوکلی2280
معاونت اداری مالیاداره اموال و انبار / کارشناس اموال و انباررضاتیموریان4238
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان انگلیسیایوبجدیری4236
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهصهباجراحی2311
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه مدیریت / حسابداریمصطفیجعفری4327
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه علوم ورزشیاکرمجعفری4105
معاونت اداری مالیاتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / کارشناس مسئول اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی‏محمودجعفری2718
آموزش آزاد و مجازیدفتر تعاونیمحمودجعفری2385
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه جغرافیامسعودجلالی4201
معاونت فرهنگی و اجتماعیمسئول دفتر معاونتجلیل جلالی2412
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه نقشه بردارياسلامجوادنیا2373
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی شبکهمحمدحاتمی2379
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی غیر هیات علمیفاطمهحاتمی2725
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی شبکه، vpn و آنتی ویروسمحمدحاتمی2379
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زمین شناسیعلیحاج ابوالفتح 4010
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آز آنالوگ - گروه برقسعیدحاجی میری2513
حوزه ریاست دانشگاهمدیر حوزه ریاستعلیرضاحاجیلو2712
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان روزانه دانشکده های فنی مهندسیملیحهحسنلو2643
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مسئول امورخوابگاههای برادرانمحمد علیحسنلویی2298
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / رصدخانهمحمودحسنی4184
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 1محمودحسنی4184
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجويان روزانه دانشکده علوم انسانيحسینحسنی2284
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمعصومهحسنی2863