خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 211-280 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت اداری مالیاتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)محمدعلیحسنی2791
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / کارشناس رصدخانهمحمودحسنی4184
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / مدیر اداره شاهد و ایثارگرمحبعلیحسنی2748
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4203
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4111
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک خاکفرزانهحسینی2304
معاونت اداری مالیاداره اموال و انبار / انباردار 1رسول حسینی4460
مدیریت امور حقوقی و قراردادهامدیر امور حقوقی و قراردادهاسید مجتبیحسینی2294
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / مدیر انفورماتیکسجادحق زاد کلیدبری2650
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر انفورماتیکسجادحق زاد کلیدبری2650
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (ترویج، گیاهپزشکی)لعیاحق گویی2398
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان انگلیسیسمیراحق گویی4104
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم انسانی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیزینبحمزه لو2671
دانشکده علومگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه فیزیکحسینحمزه لو پاک4481
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 3حسینحمزه لو پاک4481
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهجمیلهحنیفه لو4384
مرکز رشد واحدهای فناوریمتصدی امور اداری مرکز رشد و نوآوریرویاحیدراوغلی2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دفتر دبیرخانه کارگروهرویاحیدراوغلی2676
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان جدید کشاورزیحیدری4544
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس سیاسی و تشکل هااحمدحیدری2401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس فعالیتهای دینی و اردوهااحمدحیدری2401
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجهسلمانحیدری2249
مرکز رشد واحدهای فناوریکارشناس مرکز رشد و نوآوریفاطمهحیدری2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / کارشناس دبیرخانه کارگروهفاطمهحیدری2676
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزماشگاه فیزیولوژی و فزیولوژی پس از برداشتسعیدهخالقی4533
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول واحد خواهرانحبیبهخان محمدی2746
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیرئیس اداره ر رفاه و بازنشستگیعلی اکبرخدائی4466
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور بازنشستگی کارکنان و هیأت علمیرضاخدائی2314
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهرزاقخدایاری4189
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش مرجع و نشریات کتابخانهرزاقخدایاری(مرجع)4118
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستجبارخدایی2348
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / کارپردازیبهمنخدایی2226
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / رئیس اداره ر رفاهعلی اکبر خدایی4466
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس بازنشستگان و بیمهرضاخدایی2314
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)مهنازخدایی2793
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / کارشناس امور بازنشستگانرضاخدایی2314
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیمجیدخدایی2850
معاونت اداری مالیصندوق معین / بازرس صندوقمحمودخدیو2225
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهامحمودخدیو2225
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه هنرنغمهخرازیان4761
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمدیر گروه بیوتکنولوژیخسروخلیفه4251
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول انفورماتیکبهمنخلیلی پور4080
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 4لیلا داورپناه2343
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کارپردازمحمددقیقی2430
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه فلسفهزهرادوستی4103
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریتمصطفیدین محمدی2853
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیکمحمدحسن ذبیحیان4498
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهسعیدذوالقدر2573
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیهیات علمی پژوهشکدهحسین ربی انگورانی4248
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / معاون پژوهشیامیدرحمانی2334
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / آرشیوسعیدرحمانی2751
مدیریت طرحهای عمرانیآرشیوسعیدرحمانی2751
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / آبدارخانهاصغر رحمتی2830
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمايشگاه مكانيك خاك - گروه عمرانعلیرضارستمخانی4234
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / مسئول دبیرخانهمرتضیرستملو2419
دانشکده علومامور اداری دانشکده / مدیر اداریحسینرستمی2516
دانشکده علومامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميحسینرستمی2516
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زمین شناسیحسین رستمی4078
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش امانت کتابخانهابوالفتحرستمی4188
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه معماریاعظمرسولی4755
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / معاون آموزشعباسرسولی2335
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداریرضاخانی2382
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسییوسفرضایی4123
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / حفاظت پرسنلی حراستآقایرضایی2834