خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 211-280 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  اداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)مهنازخدایی2793
 کارشناس نظارت و ارزیابیمجیدخدایی2850
 شورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225
 کارشناس امور حقوقی و قراردادهامحمودخدیو2225
 بازرس صندوقمحمودخدیو2225
 مدیر گروهنغمهخرازیان4761
 مدیر گروه بیوتکنولوژیخسروخلیفه4251
 معاونت دانشجویی / مسول انفورماتیکبهمنخلیلی پور4080
 امور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميلیلاداورپناه2343
 آزمایشگاه شیمی 4لیلا داورپناه2343
 معاونت دانشجویی / کارپردازمحمددقیقی2430
 کارشناس گروه فلسفهزهرادوستی4103
 مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریتمصطفیدین محمدی2853
  آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیکمحمدحسن ذبیحیان4498
 مدیر گروه فلسفهفرزانهذوالحسنی4448
 معاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهسعیدذوالقدر2573
 هیات علمی پژوهشکدهحسین ربی انگورانی4248
 مدیر گروه علوم محیط زیستفاطمه رجایی 4742
 مدیر گروهعلیرحمانپور4746
 معاونت پژوهشی / معاون پژوهشیامیدرحمانی2334
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / کارشناس معماریسعیدرحمانی2751
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / آبدارخانه ساختمان علوم انسانیاصغررحمتی2830
 آزمايشگاه مكانيك خاكعلیرضارستمخانی4234
 امور اداری دانشکده / مدیر اداریحسینرستمی2516
 معاونت پژوهشي دانشکده / بخش امانت کتابخانهابوالفتحرستمی4188
 آزمایشگاه زمین شناسیحسین رستمی4078
 معاونت آموزشی / معاون آموزشعباسرسولی2335
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / دبیرخانه حراستصفورارسولی2419
 دفتر گروه اعظمرسولی4755
 مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
 اداره تجهیزات آزمایشگاهی / رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
 کارشناس اموال و انباررضارضائی4711
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداریرضاخانی2382
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک علوم انسانییوسفرضایی4123
 ساختمان مزرعه / مدیر مزرعهداودزحمتکش4387
 معاونت دانشجویی / کمیسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
 سامانه های معاونت دانشجویی / سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجوییمریمزلفخانی2263
 کارشناس نظارت و ارزیابیحسن زمانی2829
 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذراسماعیلزنگانی4565
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیافشین زهدی4725
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / مسئول فضای سبزسیامکزینل خانی2731
 خوابگاه برادران - روغنی زنجانی20 به بعدساعات پاسخگویی4587
 خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی20 به بعدساعات پاسخگویی4586
 مدیریت اداری و پشتیبانی / مسئول دفتر اداری و پشتیبانیمنیرسراجی وطن2755
 آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهیفاطمهسرافراز نیکو2265
 آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی فاطمهسرافراز نیکو2209
 آزمایشگاه قارچ شناسیفاطمهسرافراز نیکو2209
 آزمایشگاه نماتد شناسیفاطمهسرافراز نیکو0
 معاونت دانشجویی / حسابداریلیلاسرداری2427
 معاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهعادلسعادتی2461
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / مسئول امور عمومی ساختمان علوم اجتماعیمسعود سعادتی4094
 دفتر گروهصادقسعادتی2373
 کارگاه فتوگرامتریصادقسعادتی2224
 آزمایشگاه اصول تغذیهحسین سعیدمحمدی2345
 آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دامحسین سعیدمحمدی2345
 مدیریت امور دانشجویی / معاون مدیر دانشجوییعباسسلامت2213
 دفتر انجمن حامیانعباسسلامت2403
 روابط عمومی / کارشناس روابط عمومیعلیسلامی4221
 معاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهاعظمسلطانی2573
 معاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهاعظم سلطانی2573
 مدیریت امور پژوهشی / پایان نامه ها و حق التحقیق دانشجویانفاطمهسلطانی2615
 کارشناس مسئول تشکیلات و بهبود روش ها (تشکیلات و بهبود روشها-هیئت امنا-آموزش ضمن خدمت)نسرینسلمانیان2744
 سامانه های مدیریت برنامه بودجه / سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)نسرینسلمانیان2744
 دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان / دبیرخانهنسرینسلمانیان2744
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس انجمن های علمی و دانشجوییاصغرسلیمانی2845
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس صدور کارتمحمدسلیمانی2620
 معاون مدیر آموزشحسنسلیمانی فرد2740
 امانتمهدی سلیمی 2279
 آزمایشگاه اندازه گيري و مدار-فرکانس بالا-کنترل خطیعلی اکبرسلیمی2764